Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 07 Февруари 2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД КЪРДЖАЛИ” и на проект на нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.
Изграждането на социални жилища е един от проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали и ще бъде финансирано чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Изготвянето и приемането на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали е продиктувано от необходимостта за регламентиране на използването на социални жилища - нова социална услуга, която Общна Кърджали ще предоставя на жителите на общината.
Общественото обсъждане ще се проведе на 15.02.2017 г. /сряда/ от 17.00 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.
Одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е публикувана на интернет страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg в секция „Планове и програми на Община Кърджали”
Проектът на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е публикуван на интернет страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg в раздел„Общински съвет” в секция „Проекти на нормативни актове”.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 15.02.2017 г./сряда/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 15.02.2017 г. /сряда/.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1585 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign