Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Напомнят на кметовете, че тяхно задължение е да следят за състоянието на микроязовирите в общината

 08 Февруари 2017

На територията на община Кърджали има около 160 водоема, от които 14 са построени като микроязовири с необходимите съоръжения към тях. С договор от 14.10.16 г. сключен с фирма „Екоинженеринг" ЕООД, гр. Кърджали, са възложени функциите на оператор на язовирна стена и съоръженията към нея за всички 14 микроязовира.
„От всички микроязовири само 5 са потенциално-опасни. Това са Невестино, Мургово, Висока поляна, Соколяне и Жинзифово. Към момента яз. Жинзифово е източен(поради компрометиран преливник), а останалите поддържат свободен обем, достатъчен да поеме предстоящите валежи и снеготопенето”, каза заместник-кметът на община Кърджали Мюмюн Али. И допълни, че при критични ситуации кметовете на кметства трябва ежедневно да докладват на дежурния в общината за състоянието на микроязовирите.
Кметовете на населените места от Община Кърджали, на територията на които се намират микроязовири,са предупредени за стриктно изпълнение на Заповед №344/14.04.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, с която са възложени задължения за наблюдение на микроязовирите и превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводняване, заяви заместник-кметът на община Кърджали Мюмюн Али.
По думите му сред задълженията на кметовете на населени места са те да предприемат превантивни действия за предотвратяването на потенциален риск от наводнения, да осигуряват необходима организация за осигуряване на свободен обем във водоемите, както и да осъществяват техническа експлоатация на язовирните стени, преливниците, крановете и откосите, и да предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимостта на речните легла до 500м. след стените на язовирните стени.


 Прочитания: 1298 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign