МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[28 Февруари 2017]

Съобщение


О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л Ина основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 32 от 20 февруари 2017 г. на Общински съвет – Кърджали


С Ъ О Б Щ А В А:

на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Кърджали през стопанската 2017/2018 г.
Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории и площ е обявен на електронната страница на Община Кърджали. Информация и справка по списъците се предоставя и в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стая № 501.
Заинтересованите лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март 2017 г., към което прилагат следните документи:
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
5. Декларация за липса на данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения към държавния поземлен фонд /ДПФ/ и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ – по образец;
6. Декларация за собствени или наети /ползвани/ земеделски имоти от ДПФ и ОПФ – по образец;.
7. Приложение Опис № 1 за видове и брой пасищни животни, отглеждани в животновъдния обект /постоянен обект/ – по образец;
8. Приложение Опис № 2 за видове и брой пасищни животни, отглеждани в животновъдния обект /временен обект/ – по образец;
9. Приложение Опис № 3 за собствените и ползвани имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера и ливада, към момента на подаване на заявлението – по образец;
Образците на документите и указания за попълване се предоставят в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стая № 501.
Окончателното разпределение на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2017/2018 г. приключва на 1 юни 2017 г.
В разпределението на пасища, мери и и ливади за индивидуално ползване могат да участват само заявители, които нямат непогасени задължения към Община Кърджали, Държавен фонд „Земеделие”, НАП и ОД „Земеделие” – Кърджали и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
Срокът за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ е за 6 /шест/ стопански години.
За допълнителна информация – тел: 0361/67360.


ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: /инж. КАТЯ МИТОВСКА – зам.кмет/
Новината е посетена: 322 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка