Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 08 Март 2017

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ организира обществено обсъждане на проект за ИЗМЕНЕНИЕ на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Кърджали.
Проекта за изменение на ОУП на гр. Кърджали се отнася за частта, обхващаща пл. „Хаджи Димитър”, кв. 14 УПИ XXIII, XXIV, XXV, кв. 229 УПИ I и кв. 134 УПИ VII на действащия ОУП на град Кърджали, одобрен с Решение № 182, Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 07.11.2013 г..
Изменението на ОУП на град Кърджали в тази част се налага във връзка с бъдещата рехабилитация на инфраструктура и тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част.

Предвидените дейности по рехабилитация и реконструкция са част от проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали”, включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали и ще бъдат финансирани чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общественото обсъждане ще се проведе на 17.03.2017 г. /петък/ от 17.30 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.
Проектът за изменение на ОУП на град Кърджали в частта, обхващаща пл. „Хаджи Димитър”, кв. 14 УПИ XXIII, XXIV, XXV, кв. 229 УПИ I и кв. 134 УПИ VII е публикуван на интернет страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg в раздел „АКТУАЛНО”.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 17.03.2017 г./петък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 17.03.2017 г. /петък/.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/П/
/инж. Катя Митовска/


 Прочитания: 1910 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign