Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 15 Март 2017

О Б Я В А

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ
1. СПЕЦИАЛИСТ „ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И ДОМАШНА СРЕДА - 1 лице – сключен срочен трудов договор по КТ на 8 часов работен ден. Срок на договора – до 28.02.2018 г


МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
1. ЗА СПЕЦИАЛИСТ „ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И ДОМАШНА СРЕДА
- висше образование – степен бакалавър в професионално направление от област хуманитарни и социални науки;
- професионален опит – не е необходим
- спокоен, уравновесен тип личност
- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:
• Заявление до Кмета на Община Кърджали
• Документ за самоличност /за справка/
• Автобиография
• Копие от диплома за завършено образование;
• Други (по усмотрение на кандидата)

Документи за заемане на длъжностите се подават в срок от 15.03.2017 г. до 29.03.2017 г. (вкл). включително от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12, сграда на Бизнесинкубатор, етаж 2, офис 9 .Телефон за информация: 0361 21653

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


 Прочитания: 1199 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign