Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 23 Март 2017


П О К А Н А № 3


На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Кърджали свиква на 30.03.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 30 март 2017 г.
2. Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали.
3. Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на Община Кърджали.
4. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към Общински съвет – Кърджали.
5. Допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
6. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
8. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул. ,,Тракия” № 13, гр. Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.
9. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио, гр.София, помещения в Административната сграда на бивш ОНС, бул. ”България” №74, гр. Кърджали.
10. Одобряване на изменение на Общия устройствен план на гр. Кърджали, в частта обхващаща площад ,,Хаджи Димитър”.
11. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за пътища.
12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от кв.15, 16 и 19 и изменение на ПУП-ПУР за улица между о.т.53 - о.т. 64 и о.т.61 - о.т. 55 по плана на с.Долно Зелениково, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
13. Одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ на водопровод за обект: ,,Водоснабдяване на с. Главатарци, Община Кърджали” /ЕТАП I – Довеждащ водопровод, ЕТАП II–НР 200 м3.
14. Одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ на обект: Външно водоснабдяване на туристически център ,,Перперикон”, Община Кърджали.
15. Одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ за обект: «Изграждане на външно ел.захранване 20kV за БКТП на ПС Орешница».
16. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2016 г. и приемане на Общински план за младежта за 2017 г.
17. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2016 г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2017 г.
18. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали за 2016 г. и План за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали за 2017 г.
19. Приемане на Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г.
20. Промяна в състава на Обществен съвет по Култура в Община Кърджали.
21. Утвърждаване на полудневна подготвителна група в ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали.
22. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
23. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1402 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign