МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
22 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[18 Април 2017]

ПрессъобщениеНа 10 април 2017 година бе подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ рег.№ в ИСУН BG016RFOP001-3.002-0033-С01, № РД-02-37-54 от 10.04.2017 г., за изпълнението на проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансиран по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на 30 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 300 000,00 лева и е 100% грант от Оперативната програма.
Основната цел на проекта "Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора" е да се създадат условия за предоставянето на професионално образование в сферата на селското и горско стопанство, отговарящо на съвременните изисквания в тези сфери.
Специфичните цели на проекта са:
• Чрез обновяване на сградния фонд и осигуряването на професионално оборудване да се подобри качеството на образователните услуги, предоставяни в Професионалната гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали, което от своя страна да подобри възможностите за професионална реализация на възпитаниците на училището.
• Чрез модернизирането на образователния процес да се повиши привлекателността на учебното заведение за учениците от региона, което да допринесе за намаляване на процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.
Целева група на проекта са 129 учениците, които се обучават в Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали. Непреки бенефициенти по проекта са и 22 учители и обслужващ персонал, работещи в училището и над 200 родители на учениците.
Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи, свързани с въвеждането на мерки за енергийна ефективност и довършителни работи в сградата на учебното заведение, доставка на професионално оборудване, както и осъществяване на строителен и авторски надзор. Също така по проекта са предвидени дейности за проектиране, информация и публичност, извършване на финансов одит и управление на проекта.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъде модернизирана сградата на Професионалната гимназия и ще се достави професионално оборудване, необходимо за провеждане на качествен образователен процес. Подобрените условия за обучение ще направят учебното заведение по-привлекателно за учениците от Област Кърджали и близките области -Хасково, Пловдив и Смолян.
www.eufunds.bg
Проект " Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора ", Договор № BG016RFOP001-3.002-0033-СО1, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Новината е посетена: 83 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка