Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 18 Април 2017

На 10 април 2017 година бе подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ рег.№ в ИСУН BG016RFOP001-3.002-0033-С01, № РД-02-37-54 от 10.04.2017 г., за изпълнението на проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансиран по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на 30 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 300 000,00 лева и е 100% грант от Оперативната програма.
Основната цел на проекта "Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора" е да се създадат условия за предоставянето на професионално образование в сферата на селското и горско стопанство, отговарящо на съвременните изисквания в тези сфери.
Специфичните цели на проекта са:
• Чрез обновяване на сградния фонд и осигуряването на професионално оборудване да се подобри качеството на образователните услуги, предоставяни в Професионалната гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали, което от своя страна да подобри възможностите за професионална реализация на възпитаниците на училището.
• Чрез модернизирането на образователния процес да се повиши привлекателността на учебното заведение за учениците от региона, което да допринесе за намаляване на процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.
Целева група на проекта са 129 учениците, които се обучават в Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали. Непреки бенефициенти по проекта са и 22 учители и обслужващ персонал, работещи в училището и над 200 родители на учениците.
Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи, свързани с въвеждането на мерки за енергийна ефективност и довършителни работи в сградата на учебното заведение, доставка на професионално оборудване, както и осъществяване на строителен и авторски надзор. Също така по проекта са предвидени дейности за проектиране, информация и публичност, извършване на финансов одит и управление на проекта.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъде модернизирана сградата на Професионалната гимназия и ще се достави професионално оборудване, необходимо за провеждане на качествен образователен процес. Подобрените условия за обучение ще направят учебното заведение по-привлекателно за учениците от Област Кърджали и близките области -Хасково, Пловдив и Смолян.
www.eufunds.bg
Проект " Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора ", Договор № BG016RFOP001-3.002-0033-СО1, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1114 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign