Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 17 Февруари 2017

Проектът на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали е публикуван, за предложения и становища, на интернет страницата на Община Кърджали на 16.12.2016 г., съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
В срока на провеждане на обществени консултации, са постъпили 2 предложения за допълнение и изменение на предложения проект на Наредба.
В рамките на проведена кръгла маса със заинтересованите страни за обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали и на проектно предложение „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” по ОПРР 2014-2020, проведена на 14.02.2016 г. са постъпили следните предложения:
- Да се намали броя на изискуемите документи в чл. 13 от Наредбата, като промяната се отрази и в приложенията към Наредбата.
Изразено е становище от Сдружение „Инициатива за развитие-Кърджали решава” относно посочените в чл. 13 на Наредбата изискуеми документи, които биха затруднили представителите на целевата група. Предложено бе в чл. 13 да останат само документите удостоверяващи дохода на семейството, сделки с имоти и наличието на такива, както и тези удостоверяващи нетрудоспособността, ако има такава. Мотиви за предлаганото изменение са: голям брой от изискуемите документи могат да бъдат набавени от Община Кърджали по служебен път.
- Да се отрази в Приложение № 2 „Декларация” изискването за наличие на личен лекар и включването на децата от семействата в задължителните имунизации.
Предложените промени са приети и отразени в проекта на наредбата.
Няма неприети предложения по горецитирания проект на наредба.


 Прочитания: 1173 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign