Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 14 Юни 2017

Със стартиралия иновативен проект в Община Кърджали „Активно включване за по-добър живот” BG05M9OP001-2.005-0135 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от европейски съюз чрез европейски социален фонд, приоритетни оси №1 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и №2 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, екипа по проекта ще проведе срещи с лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства и с хора с увреждания. Целта на дейността е предоставяне на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване на участието на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството и преодоляване на социалното им изключване и бедност. Предвижда се да се проведат срещи с родителите на децата посещаващи Дневен център за деца с увреждания, членове на семейството на потребителите на Дневен център за възрастни с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични проблеми и Център за социална рехабилитация на лица със зрителни увреждания, както и с лица полагащи грижа за зависими членове на семейството и регистрирани в „Бюро по труда” –Кърджали лица с увреждания. Провеждането на тези срещи е първа стъпка за информиране, за дейностите, които ще се реализират по настоящия проект и предвиденото провеждане на професионално обучение и осигуряване на заетост, за период до 6 месеца. При провеждането на срещите, целта е да се определи съществуват ли обективни - преодолими или непреодолими пречки пред лицата да си намерят и да започнат работа. Предвидено е провеждане на професионално обучение за професионална квалификация по следните професии: „Помощник в строителството”, „Работник в озеленяването”, „Готвач” и осигуряване на заетост за 6 месеца. При провеждането на срещите ще се извърши анкетиране на родителите на децата и лицата посещаващи Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Надежда” и потребителите на услугата в изпълнение на Дейност 2 „Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства” – Компонент 2 и Дейност 10 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания” – Компонент 2.

Място на провеждане на срещите, датите и часовете са както следва:

Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Надежда” на 15.06.2017 г. от 9:00часа.
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова” на 19.06.2017 г.от 10:30 часа.
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей” на 20.06.2017 г. от 10:00 часа.
Защитено жилище за младежи с увреждания на 21.06.2017 г. от 16:30 часа.
Регионална организация на Съюза на инвалидите в България на 23.06.2017 г. от 13:30 часа.Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 Прочитания: 1975 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign