Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 15 Юни 2017

П О К А Н А
№ 6

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 22.06.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение за предприемане на мерки за подобряване състоянието на пътната мрежа в Община Кърджали.
2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
3. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
5. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
6. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ V-6156, кв.185 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци - Прилепци”, с идентификатор 40909.114.611 на собственика на законно построената в него жилищна сграда - Маджид Мехмед Ибрям и определяне на пазарна цена на имота.
7. Даване съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Севгинар Ахмед Ахмед за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот, находящ се на ул.”Оборище” с идентификатор 40909.107.321 и общински поземлен имот, находящ се на ул.”Ивайло” с идентификатор 40909.107.320 по Кадастрална карта на гр. Кърджали и определяне на пазарните им оценки.
8. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване пристрояване по одобрен архитектурен проект на Айдън Алиосман Юсеин и Айтен Алиосман Наим в общински застроен УПИ V, кв.8 по ПУП на с.Петлино, Община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
9. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Хазим Ибрахим Хаджихазим, чрез продажба на общинските 551/652 идеални части от имот с № 013028, с НТП: друга селищна територия находящ се в землище с.Гъсково, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на общинските идеални части от имота.
10. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Реджеб Халимов Реджебов и Фирдес Бейтола Реджебова, на съсобствения поземлен имот с №78149.103.97 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
11. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Слави Руменов Йосифов, на съсобствения поземлен имот с №56054.501.700 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота
12. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Касим Мехмедов Юнузов, на съсобствения поземлен имот с №40909.7.109 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
13. Даване на съгласие за предоставяне без търг или конкурс под наем на помещения, находящи се в сградата на бивш Градски съвет, ул.”Отец Паисий” №3”, гр.Кърджали на Сдружение с нестопанска цел „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД”.
14. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обособена част от спортен обект, представляващ спортна зала, находяща се в Спортен комплекс „Арпезос”, гр.Кърджали.
15. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на медицинска дейност.
16. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект "Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора ", финансиран по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.
17. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по проект „ Активно включване за по-добър живот”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 от 28.04.2017 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, приоритетна ос №1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и приоритетна ос №2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.005„ Активно включване ”.
18. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.119.221 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, съставляващ улица от ос.т.2018 до ос.т.2015, между кв. 237 и кв.242 по ПУП на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали и промяна статута на имота от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
19. Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон ” Община Кърджали.
20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот № 000200 попадащ в землището на с.Широко поле, Община Кърджали.
21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот № 017022 попадащ в землището на с.Широко поле, Община Кърджали.
22. Отмяна на Решение №129 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 11.07.2013 г.
23. Отчет за дейността по програма СИНДИ – зона Кърджали през 2016 г.
24. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
25. П И Т А Н И Я.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1819 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign