Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Четирима са кандидатите за доставка на ел. енергия в община Кърджали

 30 Юни 2017

Четирима са кандидатите подали оферти по обявената обществена поръчка от община Кърджали, свързана с излизането й на свободния енергиен пазар. Това са Хидроенерджи груп ООД, Мост енерджи АД, ЧЕЗ Трейд България и ЕВН Трейдинг саут ийст юръп ЕАД.
Офертите на кандидатите бяха отворени днес сутринта на заседание на тричленната тръжна комисия, назначена с заповед на кмета, с председател старши юрисконсултът в общинска администрация Беркант Барзат.
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на Община Кърджали.” Тя се отнася за всички общински обекти на територията на общината и включването им в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя на поръчката. В нея е заложено и осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.
Точките за свързване са 430 и са разположени в общинския център и 117 населени места на община Кърджали. Те включват както улично и парково осветление, така и сгради собственост на община Кърджали.
Обществената поръчка бе обявена на 25 май тази година, а крайният срок за подаване на офертите изтече в 17,00 часа на 29 юни.
Днес на първото си открито заседание за подбор на личното състояние на кандидатите, Комисията подписа запечатаните непрозрачни пликове с предложените ценови оферти, както и техническите предложения на кандидатите.
Предстои още едно открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в поръчката. Срокът за приключване на работа на комисията и излизането й с доклад е шест месеца, но със заповед на кмета той е съкратен до три. Така в най-добрия случай след изтичането им общината ще може да сключи договор по обявената обществена поръчка и да излезе на свободния енергиен пазар.
Срокът за изпълнение на договора по обществената поръчка е 12 месеца и ще влезе в сила от датата на регистриране на първия график за доставка. Прогнозната стойност на поръчката е 420 750 лв. без ДДС, която се явява и максимална обща стойност при офериране на участниците при подаване на офертата. Обявена е и максимална единична цена за доставка на 1 мегават часа нетна активна електрическа енергия от 85 лв. без ДДС.
Ще припомним, че стартирането на процедурата за излизане на община Кърджали на свободния енергиен пазар, е част от мерките, заложени в Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2017-2019 година, приет на заседание на Общинския съвет през май тази година. В момента община Кърджали използва електрическа енергия от ЕВН, а с реализирането на обществената поръчка се очаква общината да намали разходите си за електроенергия с 20-25 процента.


 Прочитания: 1800 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign