Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 7

 06 Юли 2017

П О К А Н А
№ 7

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 17.07.2017 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2017 г.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали.
4. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
6. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
7. Даване съгласие за продажба на застроен поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали с идентификатор 40909.27.114 на собственика на законно построените в него сграда-помпена станция с идентификатор 40909.27.114.1 и обслужващ трафопост с идентификатор 40909.27.114.2 – „АКВА ТИМ БГ” ЕООД гр. Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
8. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване-допълващо застрояване по одобрен архитектурен проект на Февзи Хасан Осман в общински застроен УПИ ХІІ-106, кв.21 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
9. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
10. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху Детска железница, находяща се в парк „Простор” гр.Кърджали на Общинско дружество „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД – гр.Кърджали.
11. Даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми – публична общинска собственост.
12. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на “В и К” ООД гр. Кърджали.
13. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на “ДКЦ №1” ООД гр. Кърджали.
14. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали.
15. Издаване на разрешително за ползване на воден обект.
16. Определяне на срок за предоставяне на услугата „Социални жилища” и наемна цена за социалните жилища, изградени по проекта „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” от Инвестиционната програма на Община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
17. Даване на съгласие за гарантиране на устойчивостта на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” от Инвестиционната програма на Община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
18. Даване на съгласие за гарантиране на устойчивостта на проект ,,Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали” от Инвестиционната програма на Община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 ,,Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП ,,Региони в растеж” 2014-2020 г.
19. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-5.001 ,,Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура” на ОП ,,Региони в растеж” 2014-2020 г.
20. Даване на съгласие за кандидатстване на "Пазар на производителите – Кърджали" ЕАД с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.00.5 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.
21. Даване на съгласие за кандидатстване на "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.00.5 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.
22. Оптимизиране на мрежата от детски заведения на територията на община Кърджали за учебната 2017/2018 г.
23. Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини и на защитени училища на територията на община Кърджали за 2017/2018 учебна година.
24. Предложение за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2017/ 2018 учебна година.
25. Отпускане на парична помощ за лечение на тежко болно лице.
26. П И Т А Н И Я.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ................................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1755 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign