Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРОЕКТ „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”

 31 Май 2016

ПРОЕКТ „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”
Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014

Община Кърджали стартира изпълнението на проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”, Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. Общата стойност на договора е 56 050,00 лв. , като 100% от стойността на проекта е гранд.
Финансовата помощ е предназначена за покриване на част от спешните мерки за справяне с последиците от бедствията.
Проектът е насочен към преодоляване на щетите вследствие на интензивните и поройни валежи, паднали през периода 30 януари – 4 февруари 2015 г.

В проекта са включени два обекта в Община Кърджали, а именно:
1. „Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали”
2. ”Възстановяване на стена от габиони в дере кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 14 месеца до юни 2017 г.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.”


 Прочитания: 852 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign