Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 11 Юли 2017

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

Във връзка с  Проект „Активно включване за по-добър живот, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“,Община Кърджали, в качеството си на бенефициент  по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ могат да се подават в срок от 11.07.2017 г.  до 14.07.2017 г. (вкл). от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация Кърджали, бул. „България” 41, ет.1, стая №107

Телефон за информация: 0361 67 386

     Целева група:


 • Хора с увреждания, в т.ч. и деца с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 • Деца и възрастни в риск;

Необходими документи:

 • Заявление (по образец)

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

 • медицински протокол на ЛКК (копие);

 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл.26 от Закона за закрила на детето (копие);

 • други документи (по усмотрение на кандидат-потребителя)


В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители.


Крайните резултати за класиране на потребители ще се обяват на сайта на общината www.kardjali.bg и таблото в сградата на Община Кърджали


 Прочитания: 2125 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign