Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 11 Юли 2017

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ


Във връзка с Проект„Активно включване за по-добър живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“,Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси”


УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ


1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”;

2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;


ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ и СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ се подават в срок от 11.07.2017 г.  до 14.07.2017 г. (вкл). от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №107


Телефон за информация: 0361 67 386


Необходими документи: • Заявление (по образец);

 • Документ за самоличност (за справка);

 • Автобиография (по образец);

 • Копие от диплома за завършено образование;

 • Копие от удостоверение / сертификат за преминато обучение при наличие на такова по предишни програми или проекти;

 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец);

 • Декларация за съдимост и здравословно състояние ( по образец);

 • Други (по усмотрение на кандидата);


Изисквания за заемане на длъжността личен асистент

Лични асистенти могат да бъдат лица, които: 1. Са пълнолетни български граждани;

 2. Не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

 3. Не са осъждани;

 4. Имат минимум начално или основно образование;

 5. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.


Описание на длъжността:

Осъществяват полагането на постоянни грижи за лица (деца или възрастни с трайно увреждане, или невъзможност за самообслужване), оказване на помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; административни услуги; съдействие при осигуряване на транспортно обслужване; битови услуги – пазаруване, плащане на сметки и др.; организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя.


Изисквания за заемане на длъжността социален асистент

Социални асистенти могат да бъдат лица, които:

1. Са пълнолетни български граждани;

2. Не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

3. Не са осъждани;

4. Имат минимум основно образование;

5. За социални асистенти по проекта могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.


Описание на длъжността:

Осъществяват полагането на постоянни грижи за лица (деца или възрастни с трайно увреждане, или невъзможност за самообслужване), оказване на помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; административни услуги; придружаване до работно място, училище или обучение; помощ при подготовка на домашни задачи, когато потребителят е ученик и др.


 Един асистент може да  работи с 2 или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време.


Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Кърджали и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Провеждането на подбора протича в два етапа: • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

 • Събеседване


Вид на договора – с определен срок

Работно време: непълно


ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;


 Прочитания: 2120 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign