Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 11 Юли 2017

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ЕКИП В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ


Във връзка  с Проект „Активно включване за по-добър живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси”  удължава срока за прием на документи


ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

2. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ;

3. РЕХАБИЛИТАТОР;

4. ПСИХОЛОГ;


МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:


Социален работник1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 16 мес. на 8 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър

 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;

 • Добра компютърна грамотност;

 • Умения за работа в екип;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Организиране и координиране дейността на Центъра; контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите на Центъра; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги в Центъра, относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги;

Медицински специалист 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 15 мес. на 8 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър

 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”;

 • Добра компютърна грамотност;

 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Медицинският специалист извършва медицински манипулации, свързани с лечението на потребителя, назначени от лекар; консултира и оказва помощ на социалните и личните асистенти при изпълнение на техните задължения; мери кръвното налягате и кръвната захар, придружава потребителя при посещение при лекар, в лечебното заведение за извършване на консултации, прегледи, изследвания; следи за повишаване на жизнения статус на потребителите и подобряване на здравословното им състояние; изготвяне на индивидуалните планове на потребителите;


Рехабилитатор 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 15 мес. на 4 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование

 • Специалност – „Рехабилитатор”, „Кинезитерапевт”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”;

 • Добра компютърна грамотност;

 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Възстановяване или подобряване на засегнатите двигателни и др. функции; подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване; развиване и подобряване на фината моторика; изготвяне на индивидуалните планове на потребителите; трениране на загубените или увредените физически, психически и когнитивни функции, лечебна физкултура и спорт – целта е хора с увреждания, които дълго време са били в състояние на изолация и принудително бездействие да изпълняват комплекс от упражнения за подобряване на двигателната им активност и др.


Психолог - 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 15 мес. на 4 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър

 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна
 • Добра компютърна грамотност;

 • Психологическа нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им; изготвя индивидуалните планове на потребителите; подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа; информира и обсъжда състоянието на потребителите с роднините и/или близките; идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;

 • Документ за самоличност /за справка/;

 • Автобиография /образец/;

 • Копие от диплома за завършено образование;

 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;

 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);

 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;


 ДОКУМЕНТИТЕ  ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИУСЛУГИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПЕРИОДА ОТ 11.07.2017 г.  до 21.07.2017 г. (вкл).  от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №107

Телефон за информация: 0361 67 386


Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.


Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали


ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;


 Прочитания: 2587 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign