Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 14 Юли 2017

О Б Я В А

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, Проект „Активно включване за по-добър живот, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, ще проведе подбор за обучение на 36 лица по част от професия по първа и втора квалификационна степен


Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Лица с увреждане

2. Лица, полагащи грижа за зависими членове на семейства

3. Икономически неактивни лица

„Неактивен” е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно). Студенти редовно обучение се считат за „неактивни”.


Обучението ще бъде за придобиване на професионални умения и квалификация в професиите „Работник в озеленяването”, „Помощник в строителството” и „Готвач”. Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране на целевата група, както и след провеждане на анкетен лист и анкетна карта, отразяващи инидивидуалните потребности на всяко лице.

По проекта ще бъдат обхванати 36 лица от допустимата целева група по процедурата, за професионално обучение по следните специалности: „Основни и довършителни работи”, „Озеленяване и цветарство” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Ще бъдат сформирани общо 3 учебни групи – по една за всяка специалност. 1. Обучение по част от професия по първа квалификационна степен: „Помощник в строителството”, Специалност:„Основни и довършителни работи” – Хорариум на обучението: 200 учебни часа – теория:60 часа и практика: 140 часа /26 дни/;; Брой на обучаваните лица: 12; Изисквания за входящо и изходящо образователно ниво: завършен най-малко начален етап на основно образование (IV клас), или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта;

 2. Обучение по част от професия по първа квалификационна степен: „Работник в озеленяването”, Специалност: „Озеленяване и цветарство” – Хорариум на обучението: 200 учебни часа – теория:60 часа и практика: 140 часа /26 дни/; Брой на обучаваните лица: 12; Изисквания за входящо и изходящо образователно ниво: завършен най-малко начален етап на основно образование (IV клас), или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта;

 3. Обучение по част от професия по втора квалификационна степен: „Готвач”, Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки” – Хорариум на обучението: 300 учебни часа – теория:120 часа и практика: 180 часа /39 дни/; Брой на обучаваните лица: 12; Изисквания за входящо и изходящо образователно ниво: завършен X клас;


Обученията ще се провеждат по 8 часа на ден, в делничните дни, като учебният час е 45 минути. Обученията ще завършат с полагане на изпит. Успешно положилите изпит ще получат удостоверения за професионално обучение /образец на МОН 3-37/. Лицата, от целевата група преминали успешно обучение, ще се назначат на работа за период от 6 месеца на 6 часов работен ден в социални услуги, детски градини, училища и по кметствата на община Кърджали.Необходими документи: • Заявление (по образец);

 • Документ за самоличност (за справка);

 • Автобиография (по образец);

 • Копие от диплома за завършено образование;

 • Медицинско свидетелство за здравословно състояние;

 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец);

 • Декларация за съдимост и здравословно състояние ( по образец);

 • Други (по усмотрение на кандидата);


ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕ се подават в срок от 17.07.2017 г.  до 28.07.2017 г. (вкл). от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №107

Телефон за информация: 0361 67 386


Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.


Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 1850 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign