Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 25 Юли 2017

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите, че в ДВ. бр.60 от 25.07.2017 г. е обнародван проект:

РЕШЕНИЕ № 143
от 22 юни 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет реши:
ОДОБРЯВА: ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон” общ.Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон” общ.Кърджали, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

Председател: Р.Мустафа


 Прочитания: 2013 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign