МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
15 Декември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[11 Октомври 2017]

Представиха новия социален проект на община Кърджали „Активно включване за по-добър живот”


[Още снимки]

Днес в община Кърджали бе представен новия социален проект, който ще се реализира в рамките на 18 месеца, „Активно включване за по-добър живот”. Неговата реализация започна през юни, а целта му е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, както и повишаване на мотивацията им за водене на независим живот. Това ще стане чрез насърчаване на равни възможности на тези лица за заетост и реализация на пазара на труда и предоставяне на услуги, според индивидуалните им потребности.
Проектът бе представен днес на встъпителна пресконференция в залата на Бизнес инкубатора от ръководителят му Ширин Сюлейман, а зам.-кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова направи кратък преглед на социалните услуги в общината.
Според Ширин Сюлейман, която е и директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в общинска администрация Кърджали, проектът е иновативен по своя характер и се осъществява по два компонента по процедура „Активно включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Насочен е към икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства и семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск.
Сред специфичните му цели са предоставяне на качествена подкрепа на лицата от целевата група, подкрепа на семейства, в които има лице/дете с трайно увреждане и даване на възможност за професионално развитие на неговите членове, както в социалната сфера, така и на свободния пазар, както и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и самотноживеещите хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и независимост.
В рамките на проекта, който е с продължителност 18 месеца и трябва да приключи на 1 декември 2018 година, са включени над 10 дейности по двата компонента. По компонент едно това са дейности свързани предоставяне на обучение за придобиване на част от професия, както и осигуряване на заетост на лица, полагащи грижа за зависими членове или на хора с увреждания след предоставяне на обучение, за период до 6 месеца.
По компонент две се създава Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги. Към центъра вече са назначени социален работник, медицински специалист, рехабилитатор и психолог. Центърът ще се помещава в сградата на бул. България 74 /бивш Окръжен съвет/, офиси и предстой да бъде открит до седмици.
По време на днешната пресконференция ръководителя на проекта Ширин Сюлейман разказа какво е постигнато от началото на проекта до момента.От думите й стана ясно, че към настоящия момент се предоставят социалните услуги в общността “Социален асистент” – на 23 потребители и “Личен асистент” – на 17 потребители. 37 лица са предоставящи услугите “Личен асистент” и “Социален асистент”, като видът и продължителността на услугите се осъществяват съгласно индивидуален план за всеки потребител. За предоставянето на почасовите услуги в рамките на проекта, не се заплащат месечни такси.
Във връзка с дейността предоставяне на обучение за придобиване на част от професия за лица, полагащи грижа за зависими членове на семейства или хора с увреждания вече са определени 36 лица от допустимата целева група, отговарящи на изискванията за съответната професия/специалност, съгласно ЗПОО и ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия. За тях се организиране и ще бъде проведено обучение за придобиване на част от професия по първа квалификационна степен за 12 лица по професия “Помощник в строителството”, специалност “Основни и довършителни работи”, за 12 лица по професия “Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство” и за 12 лица по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”. Лицата, преминали успешно обучение се назначават на работа за период от 6 месеца в социални услуги, детски градини и по кметства на Община Кърджали.
Проект „Активно включване за по-добър живот” с бенефициент Община Кърджали се реализира по Договор №BG05M9OP001-2.005-0135-C01, сключен с Министерството на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-2.005
Проектът е на стойност 389 842,99лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новината е посетена: 435 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка