Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 08 Ноември 2017

П О К А Н А № 10

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 16.11.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Предложение за промени в състава на Постоянните комисии.
3. Сформиране на работна комисия за актуализация на Правилника за удостояване със званието «Почетен гражданин на Община Кърджаил» и за награждаване с морални и материални награди.
4. Отмяна на т.1 от Решение №185 по Протокол №8 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.09.2017 г.
5. Допълнение и изменение на Наредбата за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на Община Кърджали.
6. Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
7. Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на Община Кърджали.
8. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
9. Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
10. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ ІХ-213, кв.237 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Ст.кладенец” с идентификатор 40909.119.271 на собственика на законно построената в него едноетажна сграда за битови услуги с идентификатор 40909.119.271.1 – „ТАЛИЯ 12” ЕООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване на съгласие за учредяване в полза на Община Кърджали на безвъзмездно право на допълнително пристрояване в размер на 50 кв.м. към съществуващата административна сграда на Общинска администрация за заседателна зала, разположена в имот с идетификатор №40909.110.223 откъм ул. „Екзарх Йосиф” на бул. „България” №41, гр.Кърджали.
12. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
13. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мими Иванова Карамфилова, на съсобствения поземлен имот с №40909.27.1472 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
14. Определяне на цени за добив на дървесина и продажба на добита дървесина от общинския поземлен фонд на Община Кърджали и от горски територии – общинска собственост.
15. Даване на съгласие за подписване на записи на заповеди по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0001-С01, проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, финансиран по процедура BG016RFOP001-1.021 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали» на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.
16. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ, във връзка с §10 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
17. Разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за обект: ,,Външно електрозахранване на Тринадесет еднофамилни жилищни сгради в имоти с идентификатор 40909.9.70, 40909.9.71, 40909.9.72, 40909.9.73, 40909.9.74, 40909.9.75, 40909.9.58, 40909.9.77, 40909.9.78, 40909.9.79, 40909.9.80, 40909.9.81, 40909.9.82 в местност ,,Капан дере”, землище гр.Кърджали” и право на прокарване през ПИ 40909.8.21 и ПИ 40909.9.12.
18. Предложение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване / на част от квартали кв.15, кв.16 и кв.19 и изменение на ПУП-ПУР / Подробен устройствен план - план за улична регулация / на улица между о.т.53 – о.т.64 и о.т.61 - о.т.55 по плана на с.Долно Зелениково, Община Кърджали.
19. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – план схема на отклонения от кабелни шахти, собственост на ”БТК” ЕАД към обект: Оптична кабелна мрежа в гр.Кърджали на ”ЕСКОМ” ООД. Изразяване на съгласие за учредяване право на прокарване през общински имоти, които попадат в трасето на обект: Оптична кабелна мрежа в гр.Кърджали на ”ЕСКОМ” ЕООД.
20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, план за застрояване и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Доизграждане на резервоар за питейни води с. Петлино”.
21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Довеждащ водопровод от началната шахта в близост до с. Ненково до ПСПВ -Енчец”.
22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Канализация на с. Резбарци и ул. „Осми март”.
23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Отливен канал от Дъждоприемник №21 в кв. Гледка”.
24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Отливен канал след дъждопрлеливни шахти №25 и №26 в кв. Горна Гледка, гр. Кърджали”.
25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, за елементите на техническата инфраструктура за обект: ”Довеждащ водопровод от ПСПВ Енчец до Напорен резервоар 13 000м3 и до Напорен резервоар 5 000м3”.
26. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ........../п/..................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 3244 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign