Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха проекта за обновяване на общинската ПГ по селско и горско стопанство

 17 Ноември 2017

Днес в голямата зала на Бизнес инкубатора беше представен проектът „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансиран от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В началната пресконференция по проекта участваха заместник-кметовете Веселина Тихомирова и инж. Катя Митовска, началникът на отдел „Проекти” Надежда Цветкова, директорът на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство” Христо Петров.
Основната цел на проекта, формулирана от ръководителя му Слави Димитров, е да се създадат условия за предоставянето на професионално образование в сферата на селското и горско стопанство, отговарящо на съвременните изисквания в тези сфери. Бенефициент по проекта е община Кърджали, ще се изпълнява в рамките на 30 месеца, а общата му стойност – 1 300 000 лева.
Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи, свързани с въвеждането на мерки за енергийна ефективност и довършителни работи в сградата на учебното заведение, доставка на професионално оборудване, както и осъществяване на строителен и авторски надзор. Също така по проекта са предвидени дейности за проектиране, информация и публичност, извършване на финансов одит и управление на проекта.
Освен целите, Димитров представи целевите групи и дейностите по проекта, както и очакваните резултати. Специфичните цели на проекта са чрез обновяване на сградния фонд и осигуряването на професионално оборудване да се подобри качеството на образователните услуги, предоставяни в Професионалната гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали, което от своя страна да подобри възможностите за професионална реализация на възпитаниците на училището. Освен това чрез модернизирането на образователния процес да се повиши привлекателността на учебното заведение за учениците от региона, което да допринесе за намаляване на процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.
„В резултат от изпълнението на проекта ще бъде модернизирана сградата на Професионалната гимназия и ще се достави професионално оборудване, необходимо за провеждане на качествен образователен процес. Подобрените условия за обучение ще направят учебното заведение по привлекателно за учениците от Област Кърджали и близките области Хасково, Пловдив и Смолян”, каза още Слави Димитров.
От своя страна директорът на учебното заведение Христо Петров благодари на всички, спомогнали да се реализира проекта, като от придобивките от него ще се възползват над 140 ученици, обучаващи се в гимназията, а непреки бенефициенти са 22-ма учители и обслужващ персонал и над 200 родители на учениците.
От името на ръководството на общината успех на проекта „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора” пожела заместник-кметът Веселина Тихомирова, която подчерта за пореден път, че образованието е приоритет на приоритетите в политиката на общинското ръководство. „Предоставянето на качествено образование е водещ приоритет за община Кърджали, а настоящият проект е поредното доказателство за това. Реализирането му ще доведе до предоставянето на една съвременна услуга, младите хора ще могат да се обучават в един привлекателен център.”, каза Тихомирова и припомни, че от 1 август 2016 година ПГ по селско и горско стопанство е общинска. Прочитания: 3074 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign