Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 07 Декември 2017П О К А Н А
№ 11
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 14.12.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали.
2. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Енчец, Община Кърджали.
3. Определяне на представител на Община Кърджали в комисията за изработване на областната здравна карта.
4. Приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали.
5. Приемане на план - сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
7. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
8. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на СУ „Отец Паисий” гр.Кърджали, върху части от имот частна общинска собственост, находящи се на I-ви ет. в сградата на „Бизнесинкубатор”, ул.”Отец Паисий” №30, гр. Кърджали.
9. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
10. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ - Помещение №5 за офис дейност, находящо се на І етаж, бул.”Беломорски”№42а, гр. Кърджали.
11. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ - Търговско помещение в сградата на кметство с. Черешица, Община Кърджали.
12. Отмяна на Решение № 676 от 20.09.2007 г. на Общински съвет - Кърджали, даване съгласие за придобиване от Община Кърджали, чрез изкупуване на имот, съставляващ полуподземен, първи и втори етаж от пететажна масивна сграда на Общежитие №2, на ул.”Генерал Делов” № 3, гр. Кърджали - собственост на „Устра Холдинг” АД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на изкупувания имот.
13. Отмяна на точка 1 от Решение № 38 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.02.2017 г.
14. Изменение на Решение №142 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 22.06.2017 г.
15. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектни предложения по проект «Красива България» 2018 и осигуряване на съфинансиране на проектните предложения от страна на Община Кърджали.
16. Даване на съгласие за изпълнение на дейности в сгради общинска собственост по проект „Пътеки за достъпен наследствен туризъм” с участието на Сдружение „Регионален младежки парламент” – Кърджали по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
17. Осигуряване на финансов ресурс за реализиране на проектите ,,Да оживим поречието на река Перперек” и ,,Поречието на река Перперек – привлекателна и облагородена туристическа дестинация” на Сдружение ,,Долината на Перперек”.
18. Създаване на структурно звено към Център за подкрепа за личностното развитие – Общински детски комплекс Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ........../п/....................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1874 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign