Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 19 Януари 2018

До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Община Кърджали

ПОКАНА
за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кърджали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Уважаеми дами и господа,
Имам удоволствието да Ви поканя за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кърджали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР - г-жа Веселина Тихомирова, Зам. кмет на ОбщинаКърджали и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината, разработена за целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
В Работната група могат да вземат участие само представители на юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Кърджали.
Съставът на работната група следва да бъде между 5 и 25 лица. В случай, че в отговор на настоящата покана, интерес за участие в работната група заявят повече от 25 лица, ще бъде направен допълнителен подбор на участниците, съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, заедно с всички приложения, са публикувани на следния интернет адрес: (линк от интернет сайта на ОПРР www.bgregio.eu).
Одобрената към момента инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
В случай на проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите желание и готовност за участие в работната група, като изпратите официално писмо до кмета на община Кърджали срещу входящ номер на адрес: гр. Кърджали, бул.”България” 41 в срок до 05.02.2018 г. вкл., в рамките на работното време на деловодството на общината.

В случай на допълнителни въпроси относно сформирането на работната група, може да се обръщате към надежда Цветкова – началник отдел „СПУП” на следните координати тел.0361/21651, GSM 0888 841898).

инж. Хасан Азис
Кмет на ОбщинаКърджали
Подпис:
Дата 19.01.2018 г.


 Прочитания: 1905 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign