Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 09 Февруари 2018

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


Обявява конкурс за избор на здравен медиатор в с.Перперек, общ.Кърджали
Необходими документи:
- Заявление по образец
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Копие от документ за трудов стаж

Образец на заявлението се получава в стая 113, ет. 1 на Община Кърджали или може да се изтегли от обявлението.

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността
- Владеене на езика на общността
- Комуникативни умения
- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
I етап: разглеждане на постъпилите документи за конкурса;
II етап: провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на I етап.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

08 март 2018г., от 10.00 часа, в стая 303, етаж 3-ти в сградата на Община Кърджали.

Краен срок за подаване на документи: 07 март 2018 г.
Документите се подават в информационния център на Община Кърджали

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
З А Я В Л Е Н И Е


От ................................................................................................................................................
/трите имена по документ за самоличност/

ЕГН : ..............................................., Л.К. № ................................., издадена на ..................... от ...............................................,

адрес: гр./с. ......................................., ж.к. ..................................... ул. ..................................... № ......., вх. ......., ет. ....., ап. ......., тел. ..........................................

телефон за контакт: ......................................, електронна поща: .............................................


УВАЖАЕМИ Г-Н АЗИС,


Желая да участвам в обявения конкурс за избор на здравен медиатор.

За участие в конкурса прилагам следните документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Копие от документ за трудов стаж


С уважение,

...........................................
/подпис/Дата: ...........................
гр. Кърджали


 Прочитания: 1384 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign