Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Готово е становището на Община Кърджали по повод подадено заявление от “Горубсо – Кърджали” АД, гр. Кърджали

 05 Март 2007

Община Кърджали изпрати становище до министъра на околната среда и водите във връзка с подадено заявление от “Горубсо – Кърджали” АД, гр. Кърджали, за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС, в което се посочва:.
1. Разрешената от МОСВ на “Горубсо – Кърджали” АД производствена дейност е обогатяване по гравитачен способ, без използване на опасни вещества, на златосъдържаща руда. Следователно, предприятието не употребява опасни вещества и няма обективни причини, “Горубсо – Кърджали” АД, да се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал.
2. Съхраняването на опасни вещества, необходими за дейността на други 10 предприятия, в склад на “Горубсо Кърджали” АД, в центъра на града е недопустимо. Това създава неоправдано висок риск, както за населението, така и за околната среда и подобен склад следва да се направи на подходящ терен извън населеното място и в съответствие с нормативните изисквания за съхранение на опасни вещества.
Становището е изготвено въз основа на документацията на “Горубсо - Кърджали” АД, гр. Кърджали, за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС, постъпила в Община Кърджали, българското законодателство за опазване на околната среда, както и директива 2006/21/ЕС на Европейския парламент и на съвета, от 15.03.2006г., за управление на отпадъци от добивните промишлености.

При изготвянето на становището са взети предвид наличната информация за дейността на “Горубсо Кърджали” АД, резултатите от проведената работна среща на ръководството на Община Кърджали и общинските съветници с ръководството на “Горубсо –Кърджали” АД; допълнителната информация получена на проведеното обществено обсъждане с участието на експерти от всички институции, осъществяващи контрол върху дейността на предприятието, представители на екологични неправителствени организации, на медиите и граждани от Кърджали и селата, засегнати от въздействието на Хвостохранилище “Кърджали – 2” ; както и жалбите, мненията и становищата на граждани и организации, постъпили в Община Кърджали в периода обявен за обществен достъп - 17.01-17.02.2007г.

Община Кърджали счита, че в документите по чл.110 подадени в заявлението на “Горубсо – Кърджали” АД, гр. Кърджали, за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС, е необходимо да се даде допълнителна информация в следните части:
-Производствена дейност на предприятието – детайлно описание на технологичните процеси в доклада за безопасност;
- Потенциални негативни въздействия върху компонентите на околната среда и възможните мерки за ограничаване на тези въздействия – не са включени многократно констатираните замърсявания на въздуха и почвите от хвостохранилище “Кърджали 2”;
-Идентифициране на оперативни източници на опасност – не са посочени конкретните технологични процеси, съоръжения и инфраструктура, при които се използват опасни вещества и е възможно възникването на голяма авария.
- Идентификация и оценката на риска от големи аварии и превантивни мерки, както и мерките и средствата за ограничаване на последствията от големи аварии – не са детайлно разработени, в съответствие с изискванията на Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 и чл. 10 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях ДВ 39/ 2006г.

В придружителното писмо до министър Джевдет Чакъров се посочва, че обществеността в Кърджали е силно обезпокоена от описаната в заявлението производствена дейност на предприятието, поради което Община Кърджали е внесла искане до МОСМ и МИЕ за комплексна проверка на дейността на “Горубсо Кърджали”АД.

Обогатяването на златосъдържаща руда, както и получаването на краен метал е нова производствена дейност, чиято технология значително се различава от обогатяването на оловно-цинкова руда. Описаната в заявлението технология за преработка на златосъдържаща руда е базирана на CIL – процес, който по същество представлява цианидно излужване на злато чрез използване на метода „Въглеродна сорбция в разтвор”. Налице е инвестиционно намерение за разширение и/или промяна на производствена дейност, попадаща в т. 7 а) на приложение № 1, към ЗООС: «Инсталации за производство на цветни нерафинирани метали от руди, рудни концентрати или вторични суровини от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси», което подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС от Министъра на околната среда и водите. В Община Кърджали не е постъпвало уведомление от «Горубсо – Кърджали» АД, за каквото и да е инвестиционно предложение.

От особено значение в случая е и местоположението на обогатителната фабрика на «Горубсо – Кърджали» АД. Предприятието е разположено в централната градска част на Кърджали и граничи с централния парк за отдих. Най-близките жилищни райони са на по-малко от 250м., а идеалният център на града е на по-малко от 500 метра. Хигиенно-защитните зони по Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита и селищна среда, на Министерство на здравеопазването, за такъв род дейност са 1000м. Прочитания: 2574 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign