Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 16 Февруари 2018

Стартира приема на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Кърджали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

1. Видове проектни идеи, които могат да бъдат подавани:
a. По инвестиционна програма (съгласно информация от УО на ОПРР относно недоговорения ресурс и неподадени проектни предложения по всяка инвестиционна програма – индивидуално за всяка община):

b. По инвестиционни приоритети (групи дейности), по които съществува риск от непостигане на крайните цели за 2023 г. на съответните индикатори от рамката за изпълнение на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020:

• Група дейности „Социална инфраструктура“ по инвестиционен приоритет 9а (социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата);
• Група дейности „Културна инфраструктура“ по инвестиционен приоритет 9а;
• Енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация по инвестиционен приоритет 4в;
• Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития по инвестиционен приоритет 4в

Одобрените проектни фишове по тези групи дейности ще могат да бъдат подавани от конкретния бенефициент Община Кърджали като проектни предложения за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, само в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.

2. Заинтересовани лица, които могат да подават фишове за проектни идеи:Регистрирани или извършващи дейност на територията на община Кърджали юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.).
3. Начин на подаване на проектни фишове: по официален път в деловодството на Община Кърджали - адрес: гр. Кърджали, ПК 6600, бул. „България“ , № 41, срещу входящ номер – на вниманието на Секретариата на Работната група – г-жа Веселина Тихомирова, Заместник кмет на Община Кърджали и Ръководителя на Междинното звено в Община Кърджали.
4. Краен срок за подаване на фишове: 16.05.2018 год., включително.
5. Лица за контакт от Община Кърджали:
a. Лице за контакт по отношение на съдействие при подготовката на проектния фиш – Надежда Цветкова – началник отдел ,,СПУП”, тел.0361/21651, GSM 0888 841898, ел. поща: nadejda.tzvetkova@gmail.com
b. Лице за контакт по отношение на подаването на проектния фиш – Милена Василева - секретар на Работната група и член на Междинното звено в Община Кърджали, тел: 0361/67374, мобилен: 0895412990, ел. поща: mz_kardjali@mail.bg;
c. Друго лице (по преценка на общината) - Бехрин Местан - член на Междинното звено в Община Кърджали, тел:036121652, мобилен: 0889365250, ел. поща: mz_kardjali@mail.bg;
6. Допълнителна информация:
a. Насоки за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – интернет адрес/линк от www.bgregio.eu;
b. Инвестиционна програма на Община Кърджали – http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
c. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – http://bgregio.eu/media/files/Programirane%20i%20ocenca/%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%A0%202014-2020%20C%282015%294138.pdf
7. Приложения:
a. Образец на фиш за проектна идея


Кмет на Община Кърджали:
инж. Хасан Азис
Подпис:
Дата: 16.02.2018 г.


Целият текст на обявата, както и образец за проектна идея може да намерите на интернет страницата на Община Кърджали, секция "Обяви, търгове, конкурси":
Файлове: PRILOJENIE P3 OBIAVA ZA PRIEM 2018 и Annex P4 Obrazec na fisch za proektna idea


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБЯВА
Образец на фиш за проектна идея


 Прочитания: 1212 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign