Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 19 Февруари 2018

П О К А Н А
№ 2

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация

С В И К В А М

На 27.02.2018 г. /вторник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
2. Изменение в Наредбата за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на Община Кърджали.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
4. Изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали.
5. Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
7. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
8. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ V-18, кв.5 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда – Меджит Байрямали Мюмюн и определяне на пазарна цена на имота.
9. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ ІХ-24, кв.10 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда – Неждет Мехмед Сюлейман и определяне на пазарна цена на имота.
10. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ ІІ-3858, кв.76 по ЗРП на кв.”Гледка”, гр.Кърджали, ул.” Яна Лъскова” №2, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.127.115 по Кадастрална карта на гр.Кърджали на собственика на законно построена сграда – Рамадан Хасансабри Йълдъръм и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 176, кв.4 по ПУП на с.Калоянци, Община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 48 а кв.4, за който е отреден УПИ І-48, кв.4 по ПУП на с.Калоянци, собственост на Джевдет Якъб Реджеб и определяне на пазарна цена на имота.
12. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. № 206, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 109, кв.14, за който е отреден Х-109, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, собственост на Хасан Осман Хасан и определяне на пазарна цена на имота.
13. Обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.
14. Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 г.
15. Даване на съгласие за промяна на предназначението на земеделски територии в горски територии по реда на чл.81 от Закона за горите, в които попадат имоти от общинския поземелен фонд на Община Кърджали, придобили характеристиката на гора, находящи се в землищата на селата: Бели пласт, Бяла поляна, Горна крепост, Добриново, Долна крепост, Конево, Миладиново, Мургово, Мъдрец, Рудина и Чифлик, Община Кърджали.
16. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване по одобрен архитектурен проект на Сабит Салихов Топчийски в общински застроен УПИ Х-6, кв.5 по ПУП на с.Петлино, Община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
17. Предложение за одобряване изменението на ПУП - ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на площад ”Хаджи Димитър” за кв.14 УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV и ХХV, кв.229 УПИ І и кв.134 УПИ VІ по плана на гр.Кърджали.
18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и одобряване на техническо задание за канализационни колектори в кв.Горна Гледка, землище Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
20. Даване на съгласие в Картата за възстановена собственост /КВС/ да бъдат нанесени реалните параметри /координати, които характеризират речното корито на река Боровица в района на шахтови калници №11 и №20 от магистралния водопровод на гр. Кърджали.
21. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2017г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2018 г.
22. Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2017 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2018 г.
23. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2017 г. за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2018 г. за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали.
24. Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в Община Кърджали.
25. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: .................................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1160 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign