Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 28 Февруари 2018

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л Ина основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 45 от 27 февруари 2018 г. на Общински съвет – Кърджали


С Ъ О Б Щ А В А:

на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Кърджали през стопанската 2018/2019 г.
Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории и площ е обявен на електронната страница на Община Кърджали. Информация и справка по списъците се предоставя и в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стая № 501.
Заинтересованите лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март 2018 г., към което прилагат следните документи:
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
4. Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите;
5. Приложение №1: Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите;
6. Приложение №2: Опис на собствени или ползвани имоти с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади, по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.
Образците на документите и указания за попълване се предоставят в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стая № 501.
Окончателното разпределение на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2018/2019 г. приключва на 1 юни 2018 г.
В разпределението на пасища, мери и и ливади от ОПФ за индивидуално ползване могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
Срокът за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ е за 6 /шест/ стопански години.
За допълнителна информация – тел: 0361/67360.КМЕТ
НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: инж. ХАСАН АЗИС Прочитания: 1337 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign