Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №5

 19 Април 2018

П О К А Н А

 5

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На  26.04.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                    Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.  Изменение  и  допълнение  на Правилника за удостояване със званието ”Почетен гражданин на  Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди.
 2.  Изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали.
 3. Приемане на отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2017 г.
 4. Приемане на отчет за изпълнение  на задълженията на Община Кърджали към изпълнителите на услугите  по събиране, извозване, обезвреждане на твърдите битови отпадъци и дейностите по поддържане на чистотата на обществените места.
 5. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги през 2017 год. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 год., към Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016-2020 г.
 6.  Приемане на отчет за изпълнението на Годишен план  на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2017 г.  и  Годишен план  на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 г.
 7.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост на Община Кърджали за 2018 г.
 8.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи  от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
 9.  Даване на съгласие за предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: Помещение за масаж с полезна площ 15,00 кв.м., находящ се в сградата на Закрит плувен басейн, гр. Кърджали.
 10.  Даване на съгласие за предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: Помещение – Витаминен бар с полезна площ 66,00 кв.м., находящ се в сградата на Закрит плувен басейн, гр. Кърджали.
 11. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Мост, Община Кърджали.
 12. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Бойно, Община Кърджали.
 13. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Лекарски кабинет в Здравна служба с. Опълченско, Община Кърджали.
 14. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Помещения, находящи се в сградата на Битов комбинат с. Стремци, Община Кърджали.
 15.  Определяне на част от имот публична общинска собственост, находящ се в  сградата на бивш Градски съвет на ул.”Отец Паисий” №3, гр.Кърджали,  за специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, свидетели и/ или жертви  на престъпление  ( т.нар.”синя стая” )
 16. Даване на съгласие за сключване на Споразумение между «Търговска банка Д» АД и Община Кърджали.
 17.  Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект “Заедно в подкрепа на децата на Кърджали”,  финансиран по процедура BG16RFOP001-5.001 «Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца» на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020.
 18.  Даване на съгласие за заустване на атмосферни води в повърхностен воден обект, публична общинска собственост - дере с идентификатор 40909.122.39.
 19.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и Подробен устройствен план – план схема за външно електро захранване, преминаващо през имоти с идентификатори 40909.126.12, 40909.126.81 и 40909.126.52 за обект: “Външно електро захранване на сграда изградена в имот с идентификатор 40909.126.141 по кадастралната карта на гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 20.  Изменение и допълнение на т.ІІ от Решение №249, по Протокол №11 от заседание на  Общински съвет – Кърджали, проведено на 15.12.2014 г.
 21. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2017 година.
 22.  Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии за деца сираци.
 23.  Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 24.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

          

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                        К Ъ Р Д Ж А Л И: .................................

                                                                                       /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1176 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign