Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П  О  К  А  Н  А

 24 Април 2018

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми госпожи и господа,

       Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да участвате в начална пресконференция по проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

        Пресконференцията  ще се състои на  26.04.2018 г. (четвъртък) от 13.00 часа в зала 5, етаж 2 на Бизнесинкубатор в гр. Кърждали,  ул. „Отец Паисий” № 12 .

На пресконференцията  ще  бъдат представени целите, целевите групи и дейностите по проекта, както и очакваните  резултати.

    Общата цел на проекта е чрез модернизирани на образователната инфраструктура да се създадат условия за качествено и достъпно образование на територията на град Кърджали.

 

инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.


 Прочитания: 1256 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign