Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

До началото на юни започва обновяването на 5 образователни обекти на стойност от 13 826 014 лева

 26 Април 2018

Встъпителна пресконференция по проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, който е на стойност от близо 14 милиона лева,  дадоха днес кметът инж. Хасан Азис и заместникът му инж. Катя Митовска в присъствието на директорите на училищата бенефициенти - СУ "П.Р. Славейков", СУ "Отец Паисий", ОУ "П.К. Яворов", Езиковата гимназия "Христо Ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", и детска градина "Мир" в град Кърджали.

На 29 септември 2017 година стартира изпълнението на проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.021-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Този проект е един от трите проекта, включени  в списъка с индикативни основни проекти на Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Кърджали /ИПГВР/ 2014-2020 г., одобрената по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

„В момента община Кърджали изпълнява най-големия проект в последните десетилетия, насочен към образователната инфраструкттура. По този начин на практика изпълняваме един основен приоритет в политиката на ръководството на община Кърджали, а именно – качествено образование и създаване на условия за неговото реализиране. 65 процента от учениците в кърджали получават качествено образование в тези училища в съвременна модерна база, която се съизмерява с училищата в големите градове на страната”, коментира инж. Азис.

Инж. Азис и инж. Митовска представиха целите на проекта и дейностите, които ще бъдат извършени по него. Първа копка на обновяването на Детска градина „Мир” ще бъде направена на 9 май, а строително-монтажните работи за останалите учебни заведения се очаква да започнат в началото на юни, ако няма обжалвания, съобщи кметът инж. Азис. Той формулира и общата цел на проекта „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", която е чрез модернизиране на образователната инфраструктура да се създадат условия за качествено и достъпно образование на територията на град Кърджали.

Специфичните цели на проекта са: Обновяване на сградния фонд и прилежащите пространства на учебните заведения, повишаване на енергийната ефективност на сградите на шестте учебни заведения.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца /от 29.09.2017 г. до 29.09.2019 г./.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 13 863 049,07 лв., от които  13 826 014,44 лв. са 100%  гранд от ОПРР, а  37 034,63 лв. са собствен принос от страна на Община Кърджали.

Стана ясно, че в проекта са включени следните обекти от образователната инфраструктура в град Кърджали:

  • "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кърджали"  /обща стойност на обекта 3 318 343,09 лв. – от тях  СМР 2 857 728,10  лв., стойност на оборудване и обзавеждането за училището 460 615  лв./
  • "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ "Отец Паисий" в гр. Кърджали";/обща стойност на обекта 2 442 853, 75 лв. – от тях  СМР 2 052 982,75  лв., стойност на оборудване и обзавеждането за училището 389 871  лв./
  • "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" в гр. Кърджали" /обща стойност на обекта 4 126 097, 52 лв. – от тях  СМР 3 487 224,76  лв., стойност на оборудване и обзавеждането за училището 638 872,76  лв./
  • "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на ОУ "П.К. Яворов" в гр. Кърджали"; /обща стойност на обекта 1 623 543, 62 лв. – от тях  СМР 1 580 303,63 лв., стойност на оборудване и обзавеждането за училището 43 240,00  лв./
  • "Възстановяване на детска градина "Мир" в град Кърджали" /обща стойност на обекта 1 663 495, 00 лв. – от тях  СМР 1 425 642,40 лв., стойност на оборудване и обзавеждането за училището 237 852,60  лв./

Модернизацията на тези учебни заведения е част от ИПГВР град Кърджали.Те са разположени в две от зоните за въздействие на плана–Зоната с публични функции и Зоната със социален характер.

Целева група на проекта са 4723 учениците, които посещават петте училища и 130 деца, които ще се обучават в детска градина "Мир" след нейното възстановяване.

Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително –монтажни работи в петте сгради на интервенция, в които се помещават шест учебни заведения в град Кърджали, доставка на оборудване, осъществяване на строителен и авторски надзор.

Също така са предвидени дейности за управление на проекта, за информация и публичност  на проекта и извършване на финансов одит.

Към настоящия момент са приключили процедурите за избор на изпълнители и са сключени договори за следните дейности:

  • Извършване на СМР за възстановяване на детска градина "Мир" в град Кърджали;
  • Осъществяване на авторския надзор на петте обекта;
  • Осъществяване на дейностите по информация и публичност по проекта;
  • Извършване на финансов одит.

До средата на месец май 2018 г. предстои сключването на договори за извършване на строителен надзор на обектите. Процедурите за избор на изпълнители са извършване на СМР на останалите обекти и доставката на оборудване са обявени и подадените оферти са в процес на оценка.

С реализацията на проекта ще се подобри обучителната среда и повиши качеството на предлаганите образователни услуги в шестте учебни заведения, като се осигури равен достъп до качествено образование за всички деца на територията на общината и областта като цяло, и се гарантира пълноценна интеграция и социализация на учениците от семейства в неравностойно положение. Обновената и модернизирана инфраструктура на образователни институции, включени в проекта, ще допринесе за по-добро качество и привлекателност на учебно-възпитателния процес и за по-голяма мотивация на деца, учители и ученици. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде създадена функционална, материална и естетическа среда за децата и персонала в образователните институции съобразена с условия на труд, нормите и изисквания за безопасност при организацията на възпитателно-образователния процес, с цел създаване на оптимални условия за опазване здравето и живота на децата, повишаване на работоспособността, опазване на живота и здравето на учителите и обслужващия персонал.

 


 Прочитания: 1544 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign