Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №6

 22 Май 2018

П О К А Н А

 6

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На 31.05.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                    Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали.
 2. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
 3.  Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 31 Май 2018г.
 4.  Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2017 година, поети при сключване на Договора с Асоцоация по ВиК – Кърджали.
 5. Приемане  на  годишните  отчети  за  2017  година  на Едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
 6. Избор на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали.
 7. Актуализация   на   списъка   с   второстепенни   разпоредители по бюджета на Община Кърджали за 2018 г.
 8. Допълнение  на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2018 г.
 9.   Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
 10.  Даване  на  съгласие  за  промяна  на статута на имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 11.  Даване на съгласие за промяна собствеността на път III-5073 (Мургово – Горна крепост)  - Археологически комплекс „Перперикон” от публична държавна в публична общинска.
 12.  Даване на съгласие за промяна на статут на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване на задание за  изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.115.6 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, с начин на трайно ползване: „за друг поземлен имот за движение и транспорт” и включването му в УПИ ІХ-6487, кв.20 по ПУП на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали,  съставляващ поземлен имот  с идентификатор 40909.115.4 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, собственост на частно лице.
 13.   Даване на съгласие за  сключване на предварителен договор  за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на  общински поземлен имот  с идентификатор 37438.101.140 по Кадастрална карта на с.Кобиляне, Община Кърджали, придаващ се към имот с идентификатор 37438.101.141, собственост на Сабри Юсеин Сюлейман и определяне на пазарна цена на имота.
 14.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещения с обща полезна площ 55,00кв.м., находящи се в сградата на бивша фурна в с. Бойно, Община Кърджали.
 15. Предоставяне  на  земи  от  общинския  поземлен  фонд  на  Община Кърджали на наследниците на Васил Вълчев Драндев с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, Община Кърджали.
 16. Даване   на   съгласие   за   продажба   на   общински   жилища   по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
 17. Даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, включени в  капитала на ,,Ученическо хранене” ЕООД, гр. Кърджали.
 18.   Приемане на Програма по енергийна ефективност на Община Кърджали за периода 2018 – 2023 г.
 19.  Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”, процедура BG16M1OP002-4.003 – „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)”.
 20.  Даване на съгласие за подписване на записи на заповеди по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0003-С01, проект “Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали”,  финансиран по процедура BG16RFOP001-1.021 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали» на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.
 21.  Изменение и допълнение на  Наредбата  за  определяне  размера на местните данъци на територията  на Община Кърджали.
 22. Приемане на   Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за кариерно ориентиране, гр. Кърджали.
 23. Оптимизиране  на  мрежата  от  детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2018/2019 г.
 24. Внасяне  на  предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия за дете сирак.
 25. Отпускане на  средства за финансово подпомагане на процедури и дейности,  свързани с  лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала  с  репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 26.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

     

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                        К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………/п/……….....

                                                                                                      /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 506 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти