Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”

 12 Юни 2018

Проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”

Община Кърджали стартира изпълнението на проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома". Сключен е Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-С01 с Министерството на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът е насочен към създаване на ново социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” в Община Кърджали за осигуряване на заетост, подкрепа за социално включване на уязвими групи и професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Целева група по проекта са:
•    Хора с увреждания;
•    Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;
•    Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;
•    Лица заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

 В рамките на проекта ще се реализират следните дейности:
•    Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.
•    Ремонт, оборудване и обзавеждане на Социалното предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома”.
•    Създаване и функциониране на Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” в Община Кърджали.
•    Кандидатстване, подбор и назначаване на персонал на Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”
•    Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.
•    Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
•    Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предоставяните услуги от социалното предприятие в Община Кърджали.
•    Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
 Реализирането на проекта ще създаде възможност за осигуряване на заетост, професионална интеграция и придобиването на трудови и професионални умения на хората с увреждания и на представителите на уязвими социални групи на пазара на труда за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството им на живот, стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда, намаляване на бедността и риска от социално изключване.

Специфични цели на проекта са:
 1.Създаване на социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”.
 2.Осигуряване на условия за трудова заетост и професионална интеграция на лица от уязвимите социални групи в сферата на социалната икономика.
 3.Подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на лицата от уязвимите социални групи и техните семейства и преодоляване на социалната им изолация.
 4.Предоставяне на качествена подкрепа на лицата от целевата група.
 5.Повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното предприемачество.
 6.Промяна в обществените нагласи, чрез информиране на обществото за възможностите на хората с увреждания и лицата от уязвимите социални групи.
Обща цел на проекта е улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
          
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  391 163.63 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.


 Прочитания: 1368 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign