Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №  7

 20 Юни 2018

 

П О К А Н А

 7

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

 

На  28.06.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                    Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

   

 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
 2.  Приемане    на   Наредба   за   определяне   на   местните данъци на територията  на Община Кърджали.
 3.  Избор на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД, гр.Кърджали.
 4.  Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
 5. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
 6. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Сали Местан, на съсобствения поземлен имот с №06567.91.2 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24А на землище с. Брош, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
 7.  Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж  в размер на 25 кв.м в полза на Църковното настоятелство на Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча” гр.Кърджали за изграждане на параклис в общински УПИ XVII, кв.5 по ПУП на Зона за краткотраен отдих „Енчец”, землище с.Брош, Община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.202 по Кадастрална карта на с.Брош.
 8.  Даване на съгласие за промяна на статут на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване на задание за  изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.115.6 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, с начин на трайно ползване: „за друг поземлен имот за движение и транспорт” и включването му в УПИ ІХ-6487, кв.20 по ПУП на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали,  съставляващ поземлен имот  с идентификатор 40909.115.4 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, собственост на частно лице.
 9. Даване на съгласие за промяна на статута  на имот с идентификатор 40909.104.265 по Кадастрална карта на гр.Кърджали от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 10.  Даване на предварително съгласие за прокарване на  Ел и ВиК трасета до поземлени имоти с идентификатори 58997.15.362 и  58997.15.363 по Кадастрална карта на землище с.Пъдарци, собственост на Ерик Емилов през имоти - публична общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 58997.15.315 и начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, поземлен имот с идентификатор 58997.15.317 и начин на трайно ползване: пасище, поземлен имот с идентификатор 58997.15.388 и начин на трайно ползване: пасище, поземлен имот с идентификатор 58997.15.344 и начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път по Кадастрална карта на землище с.Пъдарци, Община Кърджали.
 11.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за част от кв.„Байкал”, засягащо кв.39, 43, 46 и 163 по плана на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
 12.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за част от кв.„Студен Кладенец”, засягащо кв.107, 109, 109а, 122, 123 и 136 по плана на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
 13.  Осигуряване на финансова подкрепа в размер на 50 000 лв. за подпомагане дейността на СНЦ „Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54“ при управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/, финансирана по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 14.  Даване на съгласие за подписване на запис  на заповед по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0348-С01, проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома",  по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 15.  Утвърждаване   на    списъка  на  автобусни  линии  за  обслужване на децата и учениците от  детските градини и училищата на територията на Община Кърджали,  за  учебната 2018/2019 година.
 16.  Преименуване на стадион „Дружба”.
 17.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

             

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                   К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………../п/.....……….....

                                                                                                 /Р. МУСТАФА/эж


 Прочитания: 1036 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign