Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ

 21 Юни 2018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ   ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд  Кърджали и на основание писмо с Изх. №1008/16.05.2018 г. на Председателя на Окръжен съд  Кърджали, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 100 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет – Кърджали проведено на 31.05.2018 г., Общински съвет – Кърджали откри процедура за избор на 40 броя кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд  Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели КАНИ заинтересованите жители на Община Кърджали да представят в Общински съвет – Кърджали необходимите документи в срок до 10.07.2018 г.  на адрес:

Община  Кърджали, бул.”България”№ 41

Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая № 305 - До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели  при Окръжен съд – Кърджали,  за мандат 2019 – 2022 г.

1. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт:

 • да бъдат  дееспособни български граждани;
 • да са на възраст от 21 до 68 години;
 • да  имат настоящ адрес в Община  Кърджали;
 • да имат завършено най-малко средно образование;
 • да  не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да  не страдат от психически заболявания.

На основание чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва  в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е  избран.

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Кърджали, следните документи:

 

              заявление за кандидатстване /по образец/;

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които общинския съвет  да се обърне за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие /по образец/.

 Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали http://www. kardjali.bg,  в раздел Общински съвет.

 Телефон за информация: 0361/ 67 – 401, 402, 403

Документите се подават лично от кандидатите в срок до 10.07.2018 г.

 

        Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 1555 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign