Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 06 Юли 2018

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Окончателен доклад от извършената последваща оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2013 г. и на Окончателен доклад от извършената междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 г.

Планът за развитие /ОПР/на Община Кърджали е основния стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината през съответния програмен период като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, както и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие.

Последващата оценка на плана за развитие дава възможност за преглед на въздействието върху обществения живот като цяло от реализирането на определени политики през призмата на поставените насоки за развитие. Целта на този тип оценка, която се извършва след приключване на действието на определена политика, е да се установи какво е изпълнено и какви ресурси са вложени за това.

Междинната оценка на изпълнението на общинския план има за цел не само да установи степента на постигане на целите, приоритетите и мерките в ОПР, но и да послужи като коректив на цялостния процес на развитие и управление на територията, включително чрез определяне на проблемни моменти в него (в случай че се идентифицират такива), както и предизвикателствата, произтичащи от реалистичността и нивото на конкретика.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.

Докладите от извършените оценки на плановете за развитие на общината са публикувани на интернет страницата на общината www.kardjali.bg, в раздел „Общински съвет”, рубрика „Проекти на нормативни документи”, както и на портала за обществени консултации на Министерски съвет - www.strategy.bg.

За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.

Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41,  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 12.07.2018 г./четвъртък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 12.07.2018 г. /четвъртък/.

Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

                                                                        

Кмет на Община Кърджали:

                                                                                                                     /инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1215 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign