Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 17 Юли 2018

Проект “Обновяване и реконструкция

на образователни обекти в град Кърджали”

П О К А Н А

Уважаеми госпожи и господа,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония „Първа копка” на обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов”. Ремонтните дейности в сградата на учебното заведение се реализират по проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои на 19.07.2018 г. (четвъртък) от 13.00 часа в двора на ОУ „П.К. Яворов” - гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" 36.

По време на събитието ще бъде даден символичен старт на строително–ремонтните дейности в сградата на учебното заведение.

 

 

инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 1282 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign