Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №8

 19 Юли 2018

П О К А Н А

 8

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

 

На   26.07.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                    Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

   

 1.  Отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие на 2018 год.
 2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие на 2018 год.
 3. Информация за дейността на Обществения съвет от месец май 2017 г. до месец юли 2018 год.
 4. Изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали.
 5. Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 6. Изменение и допълнение на Правилника за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди.
 7. Изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на Община Кърджали.
 8. Приемане на нова Наредба за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
 9. Приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
 10. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
 11. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Кърджали за 2018 год.
 12.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 год.
 13.   Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните оценки и  начина на продажба на имотите.  
 14.  Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
 15.  Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 37438.101.145 по Кадастрална карта на с. Кобиляне, община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 37438.101.114 /с проектен идентификатор 37438.101.147/ по Кадастрална карта на с. Кобиляне, за който е отреден УПИ IV-19, кв.9 по ПУП на с. Кобиляне, собственост на Михад   Исмаил и определяне на пазарна цена на имота.
 16.  Даване на съгласие за промяна на статут от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 40909.114.677 /образуван от имот с идентификатор 40909.114.529/, с площ 31 кв.м по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв. ”Възрожденци”, попадащ в УПИ IХ-916, кв.23 по ПУП на кв.”Възрожденци”-  III-част.
 17.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Зина  Юлиянова и Горан Юлиянов, чрез продажба на общински незастроен поземлен имот с пл.сн. № 150, кв.4 по ПУП на с. Горна крепост, община Кърджали, с площ 632 кв.м,  участващ в съсобствен УПИ ХXI-145,150,30, кв.4 по  ПУП на с. Горна крепост, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на общинската част от имота.
 18. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване в размер на 28,46 кв.м, за изграждане на пристройка за стълби  по одобрен архитектурен проект на Мирослав Нучев и Светла Бейчева в общински застроен УПИ ХХІV- 4080, кв.74 , по ПУП на кв.”Гледка”, град Кърджали, ул.”Йорданка Чанкова” №40, Община Кърджали и определяне  на пазарна цена за учредяване на правото пристрояване.
 19.  Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на надстрояване в размер на 68,30  кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект на Георги Любенов Нанев върху собствения му апартамент № 9, бул. ”България” № 68, ет.3, вх. В, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор  40909.118.29.1.9 по Кадастрална карта на гр. Кърджали в общински застроен УПИ VІІІ, кв.95 по ПУП  на гр. Кърджали, бул. ”България” № 68 и определяне  на пазарна цена за учредяване на право на надстрояване.
 20.  Одобряване на предварително съгласие за сключване на сделка за придобиване чрез изкупуване от Община Кърджали на поземлен имот с идентификатор 40909.122.172 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, с площ 4076 кв.м, находящ се в гр. Кърджали, „Промишлена зона – изток”, собственост на „Интернешънъл Пауър Съплай” АД, гр. София и „ТЕМПО-ТРАНСПОРТ” ООД, гр. Кърджали.
 21.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение,  находящо се в сградата на Битов комбинат с. Широко поле, Община Кърджали    
 22. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение за складова дейност находящо се в с. Кобиляне, Община Кърджали.      
 23.  Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Бекир Мурадов с признато право на собственост в землище с. Калинка, Община Кърджали.
 24.  Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Халил Халилов с признато право на собственост в землище  с. Прилепци, Община Кърджали.
 25. Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2018 год. на Община Кърджали.
 26. Участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, насрочено за 27 Юли 2018 год.
 27.  Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по  Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 год. 
 28. Приемане на окончателен Доклад за резултатите от извършена последваща оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2007-2013 год.
 29.  Приемане  на окончателен доклад за резултатите от извършена междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2014-2020 год.
 30.  Предложение  за   актуализиране   Списъка   на  средищните  детски градини и училища на територията на Община Кърджали.
 31. Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2018/2019 год.
 32. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2018/2019 год.
 33.   Предложение за одобряване изменение на  ОУП на гр.Кърджали в частта за кв.245 УПИ І-502 и УПИ ІІ-501, за кв.246 УПИ І-499 и за кв.91 УПИ ІІ-2 по плана на ”ЦГЧ”, гр.Кърджали.
 34.    Предложение за одобряване изменение на  ОУП на гр.Кърджали в частта за кв.223 УПИ ІV-448,451,457 , УПИ V-452,457, УПИ VІ-453,454 УПИ VІІІ-455,457 и УПИ ІХ-447,450    по плана на ”СГЧ”, гр.Кърджали.
 35. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 40909.12.12 по кадастралната карта на гр.Кърджали за обект: “Нова кабелна линия 20 kV до нов БКТП в имот с идентификатор 40909.12.118”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 36. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 37.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура „Укрепващо съоръжение /подпорна стена/ на входната шахта на дюкер под р.Арда” на подобект: „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р.Арда, агломерация Кърджали”, към обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 38.  Създаване на социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”  в Община Кърджали. 
 39.  Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.
 40.  Отпускане на парична помощ за лечение на тежко болни лица.

 

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                   К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………../п/.....……….....

                                                                                                 /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1347 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign