Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 06 Август 2018

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми госпожи и господа,

       Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да участвате в начална пресконференция по проект  “Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, финансиран от Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

        Пресконференцията  ще се състои на  08.08.2018 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 5, етаж 2 на Бизнесинкубатор в гр. Кърждали,  ул. „Отец Паисий” № 12 .

На пресконференцията  ще  бъдат представени целите, целевите групи и дейностите по проекта, както и очакваните  резултати.

 Очакваме Ви !

инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали
 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.


 Прочитания: 943 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign