Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информация за проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали”

 10 Август 2018

Проект BG05FMOP001-3.002-0147-С02 „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали”

Наименование на проекта: „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали” по Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002-0147-С02

Източник на финансиране: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Операция:  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”,

Период на изпълнение: от 01.10.2016 г. до 31.12.2019 г.

Общата стойност на проекта: 982 093.00 лева.

Основна цел на проекта: Подобряване качеството на живот на лицата от най-уязвимите социални групи, чрез задоволяване на основни потребности от храна за лица и семейства, които не могат да си я осигурят сами за преодоляване на основно материално лишение и създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.  

Специфични цели на проекта:

               - Надграждане  дейността  и разширяване обхвата на предоставяните социални услуги на територията на Община Кърджали;

               - Задоволяване  на потребностите  от храна за лица  и семейства, които не могат да си я осигурят сами;

               - Осигуряване на здравословна и качествена храна за целевите групи;

               - Предоставяне на разнообразно седмично меню и осигуряване на балансирано хранене на целевата група при спазване на  изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене;

               - Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение;

               - Осигуряване на подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална  изолация;

               - Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от подкрепа;

               - Промяна в обществените нагласи към предоставяните социални услуги в Община Кърджали.

Дейности по проекта:

– Определяне на целевите групи.

- Закупуване на хранителни продукти

- Осигуряване на топъл обяд.         

- Предоставяне на съпътстващи мерки.

 

Основна целева  група за предоставяне на топъл обяд:

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“-Кърджали;

-Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си; 

- Скитащи и бездомни деца и лица;

- Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, ще бъде разпределян на следната допълнителна целева група:

- Лица и семейства, подпомагани по Наредба No РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, (ДВ, бр. 49 от 2008);

- Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

- Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;

- Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;

-Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;

-Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗД/;     

-Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;

- Лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно настаняване;

- Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.


 Прочитания: 1026 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign