Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 9

 11 Септември 2018

П О К А Н А

 9

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

 

На 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                    Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

   

 

 1.  Приемане на нова Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Кърджали.
 2. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири – общинска собственост.
 3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2018 година.
 4.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
 5.  Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 6.  Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд             – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 7. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІ - 148, кв.13 по ПУП на с.Айрово, Община Кърджали на собственика на законно построената сграда – Джемал Идриз и определяне на  пазарна цена на имота.
 8. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV, кв.1  по Частична регулация на с.Скърбино, Община Кърджали на собствениците на законно построени сгради – Хашим Хазъм и Зехра Хазъм  и определяне на  пазарна цена на имота.
 9.  Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Стоян Налбантов и Христина Налбантова за продажба  по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.109.287 и  общински поземлен имот  с идентификатор 40909.109.288 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, находящи се в  „кв.”Задболничен”, ул.Ген. Владимир Стойчев” и определяне на пазарните им цени.
 10. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Стойчо Пашалиев, Тонка Пашалиева, Мария Козарева и Стефан Пашалиев, наследници на Марийка Пашалиева, чрез продажба на общински 469/791идеални части от съсобствен поземлен имот с № 40909.315.65 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 29 в землище гр. Кърджали, целият с площ 791,03 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 11. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мелек Бекир, чрез продажба на общински 1516,58/1639,78 идеални части от УПИ ІI-95, кв.18 по  ПУП на с. Мъдрец, Община Кърджали, целият с площ 1639,78 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 12.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Ердинч Хайрула, чрез продажба на общински 1060/1275 идеални части от съсобствен застроен УПИ I, кв.4а по  ПУП на с. Охлювец, Община Кърджали, отреден за магазин, ресторант, клуб, целият с площ 1275 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 13. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор  по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ  и определяне на пазарните цени на общински поземлени имоти, представляващи придаваеми части  към УПИ ІХ-916, кв.23 по одобрения  ПУП на кв.„Възрожденци”- ІІІ част,  гр.Кърджали и части от поземлен имот, собственост на частни лица, съставляващи придаваеми части към  УПИ Х-242, УПИ ХІ-241, кв.23 и към улична регулация с ос.т.2417-2418 по ПУП на кв.„Възрожденци”-ІІІ част, гр.Кърджали.
 14. Даване на съгласие за отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост, на лицензирани спортни организации или спортни клубове. Определяне на изискванията към участниците и задълженията на наемателите на спортни обекти.
 15.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ – помещение за спортни дейности /физкултурен салон/, находящо се в сградата на закритото ОУ „Г. Бенковски”, ул. „Републиканска” №46, гр.  Кърджали.
 16. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ибрям Ибрямов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, Община Кърджали.
 17.  Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Бейсим Мюмюнов с признато право на собственост в землище с. Солище, Община Кърджали.
 18.   Приемане на доклад за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетни групи ,,СЕС” към 31.12.2017 год.
 19. Приемане на информация за изпълнение на Бюджета на Община Кърджали и сметките от  отчетни групи ,,СЕС” за първо полугодие на 2018 год.
 20. Приемане на Бизнес и инвестиционна програма на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД за периода от месец юли 2018 г. до месец юни 2021 г.
 21. Отмяна на Решение № 153 по Протокол № 8 / 26.07.2018 г. на Общински съвет - Кърджали.
 22.  Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Кърджали.
 23.  Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0002-С01, проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”,  финансиран по процедура BG016RFOP001-1.021 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали» на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.
 24. Упълномощаване на Кмета на Община Кърджали за издаване на Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05FМOP001-3.002-0147-C02 „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали “, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“.
 25. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
 26. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на заданиe за изработване на подробни устройствени планове на част от неурегулиран поземлен имот с №41085.502.271 попадащ в землището на с.Кьосево, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 27.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №40909.8.28 и право за прокарване на съоръжения през път с №40909.8.21 попадащи в землището на гр.Кърджали, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 28.  Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2018/2019 година. 
 29.   Оптимизиране на мрежата от предучилищни заведения в Община Кърджали за учебната 2018/2019год.
 30. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия за дете сирак.
 31.  Избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г.
 32. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 33. Отпускане на еднократна финансова помощ за изгоряла къща.
 34. Опрощаване на задължение. 

 

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                   К Ъ Р Д Ж А Л И:    ……….......……….....

                                                                                                /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1317 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign