Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 14 Септември 2018

С П Р А В КА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

          Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 13.08.2018 г. за срок от 30 дни, бе публикуван Проект на нова Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с  общински жилища на Община Кърджали на интернет страницата на Община Кърджали и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

            В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно предложения проект на обявения адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41 или на електронния адрес на общината municipality@kardjali.bg.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:………/П/…………..


 Прочитания: 1140 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign