Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 12

 06 Декември 2018

П О К А Н А

 12

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На 17.12.2018 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                    

Проект:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 2. Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.107.172 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. ”Оборище” на собственика на законно построената сграда – Семра Юсуф и определяне на  пазарна цена на имота.
 3. Даване на съгласие за продажба на ½ идеални части от  застроен УПИ VІІІ-164, кв.20  по ПУП на кв. ”Горна Гледка”, град Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.128.243 по Кадастралната карта на гр. Кърджали на собственика на законно построена сграда – Рамадан Халил  и определяне на  пазарна цена на имота.
 4. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване с обща площ в размер на 127,50 кв.м за изграждане на автомивка и гараж в размер на 65,00 кв.м и кафетерия в размер на 62,50  кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект, към двуетажна жилищна сграда на Христо Янков и определяне  на пазарна цена за учредяване на правото пристрояване.
 5. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване в размер на 23,70 кв.м  за изграждане на гараж  по одобрен архитектурен проект на Тунджай Хасанов и Гюлюмсер Емурлова в общински застроен УПИ ХV-общ., кв.1, по плана за частична регулация на с.Прилепци, Община Кърджали и определяне  на пазарна цена за учредяване на правото пристрояване.
 6. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Христо Киряков за продажба  по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.109.289 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, находящ се в  кв. ”Задболничен”, ул. „Ген. Владимир Стойчев” и определяне на пазарната му цена.
 7. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ – Помещение за търговска дейност на І – етаж в сградата на съблекалните на открития плувен басейн в спортен комплекс”Арпезос”, гр. Кърджали.
 8.   Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Осигуряване функциониране на националната мрежа от 27 областни информационни центрове през периода 2019-2021 г." по Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г.
 9.  Даване на съгласие за удължаване на срока за наемане на помещение от „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД за дейността на Областен информационен  център по проект, финансиран по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Осигуряване функциониране на мрежата от 27 областни информационни центрове", Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г.
 10.  Приемане на актуализация на Бизнес и инвестиционна програма на „Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД във връзка с изпълнение на Решение №205/20.09.2018 г. на Общински съвет - Кърджали.
 11.   Разрешение  за  изработване  на   Подробен   устройствен   план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №555, кадастрален район 303,  ЗЗП 5 по плана на новообразуваните имоти попадащ в землището на гр.Кърджали, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 12.   Разрешение  за  изработване  на   Подробен   устройствен   план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №556, кадастрален район 303,  ЗЗП 5 по плана на новообразуваните имоти попадащ в землището на гр.Кърджали, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 13.   Разрешение  за  изработване  на   Подробен   устройствен   план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за имот с идентификатор 40909.27.118 по кадастралната карта на гр.Кърджали, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 14. Разрешение  за  изработване  на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 66603.20.29 за обект: “Външно електро захранване на двуфамилна жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 66603.20.68 по кадастралната карта на с. Сипей, Община Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ. 
 15.   Разрешение за изработване на  проект  за  Подробен  устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 66603.22.204 за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 66603.22.189 по кадастралната карта на с. Сипей, Община Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 16.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен  план за имот с идентификатор 83315.30.92 по кадастралната карта на с. Широко поле, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 17.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №35403.11.116 попадащ в землището на с. Калинка, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 18.   Дарение на архитектурно-художествен макет на кулата на АК „Перперикон” на голяма Община Измир, Република Турция.
 19.  Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 20.  П И Т А Н И Я.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                   К Ъ Р Д Ж А Л И:    ……….......……….....

                                                                                          /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1180 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign