Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник обявява:

 08 Януари 2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

 

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 268/17.12. 2018 г. ОБЯВЯВА на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12 и чл.13 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Кърджали,  процедура за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Свидетелство за съдимост;

      4. Копие от трудова/служебна книжка или документ, удостоверяващ трудовия стаж;

      5. Копие от диплома за завършено образование;

6. Препоръки – не по-малко от 2 броя;

7. Концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници;

8. Удостоверения за липса на публични задължения  от НАП и МДТ - Кърджали.

9. Декларация, че кандидатът няма друго гражданство освен  българско и е с постоянен или настоящ адрес минимум 5 години на територията на Община Кърджали /по образец/.

 

Допълнителни и специфични изисквания:

Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:  длъжност в държавната или общинската администрация; длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел.

 Общественият посредник не може:  да получава възнаграждение за труд по друго трудово, гражданско или служебно правоотношение;  да извършва търговска дейност;  да изпълнява друга обществена функция.

 

Начин на провеждане на подбора:

Кандидатите, отговарящи на изискванията и представили документи  в определения срок, се явяват на събеседване и защита на представената концепция пред Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник.

Чрез събеседването се проверяват познанията на кандидата в областта на: местното самоуправление, взаимоотношенията между местната власт и гражданите и  възможностите за защита на техните права и интереси.

 

Място и срок за подаване на документите

Община  Кърджали

Адрес: бул.”България”№ 41

Общински съвет – Кърджали до Временната комисия за подбор на кандидатите за

Обществен посредник.

Стая № 305; тел. 0361/6 74 01, 0361/6 74 03

Краен срок за подаване на документи: на 23.01.2019 г. до 17.00 ч.

Подаването на документите се извършва лично.  

 

Кратко описание функциите на длъжността:

Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Общодостъпното място за получаване на информация във връзка с провеждането на подбора - информационното табло на  партерния етаж на Община Кърджали, както и на сайта на общината. 


 Прочитания: 1172 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign