Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 24 Януари 2019

П О К А Н А

 1

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация 

С В И К В А М

 

На 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                                         

Проект!

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали за 2018 г.

2. Приемане на  план-график за заседанията на Общинския съвет през 2019 г.

3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Кърджали за 2018г.

4. Отчет  за  2018 г.  за   изпълнението  на  Програма  за   устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат  2015 - 2019 год.  ,,Заедно  за успеха  на Кърджали”.

5. Годишен доклад за дейността на Обществения посредник  на Община Кърджали  през 2018 г.

6. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински  план  за  младежта за 2018 г. и приемане на Общински план за младежта за 2019 г.

7. Приемане  на  годишна   програма   за   развитие   на   читалищната  дейност  в Община Кърджали през 2019 г.

8. Анализ  на  потребностите   от  подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кърджали.

9.  Отмяна на Решения №119 и №120 от 31.05.2018 г.,съгласно Протокол №6 на Общински съвет–Кърджали и приемане на ново решение за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG16  RFOP001-1.021-0003- C01, проект ,,Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари  в гр. Кърджали”,финансиран по процедура BG16RFOP 001-1.021 ,,Изпълнение  на  интегрирани  планове  заградско  възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали”на ОП ,,Региони в растеж” 2014-2020 г.

10. Даване на съгласие  за  кандидатстване  с  проектно  предложение  по  процедура BG05M9OP001 - 2.040  ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с  увреждания - Компонент 2”  по  Оперативна  програма  ,,Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г.

11. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Кърджали.

12. Приемане на Бюджета за 2019 год. на Община Кърджали.

13. Създаване  на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”  към Община Кърджали и приемане на Правилник за дейността му.

14. Даване на съгласие за възмездно прехвърляне на активи, не включени в капитала на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали, от баланса на търговското дружество в баланса на Община Кърджали.

15.  Обсъждане  и  приемане на отчета за изпълнение на  Програмата за управление  и  разпореждане  с  имоти  –  общинска  собственост  на Община Кърджали за 2018 г.

16.  Обсъждане и приемане на Програма за управление и  разпореждане с имоти –общинска собственост на Община Кърджали за 2019 г.

17. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018г.

18. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.

19.  Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти публична общинска собственост през 2019 г.

20.  Обсъждане и приемане на разпределението на жилищния фонд за 2019 г.

21. Обсъждане и приемане на отчета на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ за дейността й през 2018 г. и утвърждаване на план-сметка за 2019г.

22.  Предложение  за  одобряване  изменение  на  ОУП  за част от кв. ,,Студен кладенец”, засягащо кв.107, кв.109, кв.109а, кв.122, кв.123 и кв.136 по плана на гр. Кърджали.

23. Предложение за одобряване изменение на  ОУП в частта на УПИ ХV, кв.231 по плана на ”Стара градска част”, гр.Кърджали.

24. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за УПИ XIV-6347 и XV-6519 отредени за обществено обслужване в кв.217 по плана на кв.„Възрожденци”, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.

25. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за УПИ II отреден за обществено обслужване в кв.256 по плана на парк „Арпезос-север”, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ.

26. Предложение за одобряване на  Подробен устройствен план – план за регулация и Подробен устройствен план – парцеларен план на възникнал свлачищен участък в с. Енчец, Община Кърджали.

27. Предложение за одобряване на ПУП-ПР /Подробен устройствен план-парцеларен план/ за обект: ,,Външно електрозахранване на сграда идградена в уреголиран поземлен имот УПИ -141, кв.81 по плана на Складова зона – Юг, гр. Кърджали.

28. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „ЕСМ /електронни съобщителни мрежи/ и прилежащата и инфраструктура на А1 България ЕАД на кв.Възрожденци, гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

29. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа на А1 България ЕАД, ул. „Здравец” №11, гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

30. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа на А1 България ЕАД, ул. «Стара планина» №2, гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

31.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и Подробен устройствен план – план схема за обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали”, подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизирана територия на Община Кърджали” и подобект: „Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, Община Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 32. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори  40909.2.22 и 40909.2.26  за обект: “Изместване на ВЛСН 20кВ, изв. Айрово – Гледка преминаващ през поземлен имот с идентификатор 40909.2.8 по кадастралната карта на гр.Кърджали на основания чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

33. Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в Община Кърджали.

34. Отпускане  на  парични  помощи  за  лечение  на  тежко  болни лица.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                К Ъ Р Д Ж А Л И:    ……….......……….....

                                                                                                          /Р. МУСТАФА/

 


 Прочитания: 1167 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign