Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Екипът на ОИЦ Кърджали представи 7-те оперативни програми на ЕС и процедурите по тях за 2019 г.

 24 Януари 2019

Вече шест години Областният информационен център в Кърджали е връзката между инициативните и заинтересовани хора и институции от област Кърджали за реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз. От началото на 2019 година започна новият три годишен проект, който дава възможност експертите на Центъра да продължат своята работа на терен и да продължат да бъдат полезни с изпреварваща информация за отворени процедури по оперативните програми, както и за предстоящи такива.

Информационните кампании, които реализират от областния информационен център винаги са били възможност както за представяне на новостите, така и за оценка на направеното до сега. Изпреварващата информация е и основата за по-добра подготовка на бенефициентите за успешен проект и такава бе представена и на днешната първа за тази година пресконференци дадена от екипа на Областния информационен център в Кърджали.

„Целта е още в началото на годината да представим синтезирано какво предстои през тази година за всяка една от седемте оперативни програми, както и да организираме подобни срещи и за в бъдеще за всяка една програма, когато тя стартира, за да представяме подробности за потенциалните бенефициенти, възможностите за кандидатстване по процедурите и с какво те биха били полезни за област Кърджали”, каза днес управителят на ОИЦ Кърджали Дора Христова.

Тя представи предстоящите процедури по Оперативните програми за 2019 година.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014 – 2020, те са 7, които ще бъдат отворени по график. Допустими кандидати са работодатели, НПО, Социални предприятия, общини, доставчици на социални услуги. Процедурите са насочени са към грижа за деца, настанени в Домовете за деца, лишени от родителска грижа и Домовете за медико-социални грижи за децa и за предоставяне на услуги на възрастни хора с увреждания, за лица с психични разстройства и други, съобразим с „План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа“ и „Национална стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020, през 2019 г. ще бъдат обявени по график шест процедури. С голям интерес се очаква процедура за стартиране и внедряване на иновации в стартиращи предприятия, като те ще бъдат подпомогнати с до 80% за внедрената иновация за създаване на нови продукти или услуги. Съществуващите средни и големи предприятия ще могат да кандидатстват за Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории, а обединенията на предприятия и научни организации ще могат да подадат проектни предложения за създаване на Регионални иновативни хъбове.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014 – 2020, през 2019 г. са предвидени пет процедури. Професионалните гимназии ще могат да кандидатстват за въвеждане на Дуална система на обучение, с допустим партньор – работодател. Друга процедура предвижда Подкрепа за практическо обучение на ученици от професионалните гимназии, чрез допълнителни практики в реална среда.

По „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020, през 2019 г, са предвидени шест процедури. Това са подмярка 1.1 за Професионално обучение и придобиване на знания, допустими са организациите, които предоставят обучения и семинари, Научни институти или Опитни станции в областта на селското стопанство. Подмярка 4.3 е насочена за възстановяване на инфраструктура за напояване, за намаляване на загубите и за съхраняване на вода за напояване, за машини и съоръжения за напояване. По подмярка 7.6 местните поделения на вероизповеданията ще могат да кандидатстват за ремонт и реставрация на сгради с религиозно значение. По подмярка 16.4 ще се подпомогнат участниците във веригата на доставки, така наречените къси вериги на доставки на местни пазари.

По Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 са предвидени седем процедури през 2019 г. Общините ще могат да кандидатстват за Демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъци и Екосистемно – базирани решения за превенция и управление риска от наводнявания.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, през 2019 г. са предвидени две процедури. Едната е насочена към общини за градове от първо до трето ниво съгласно НКПР и е за Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020. Другата процедура е за Развитие на туристически атракции.

Специален акцент в изложението си Дора Христова постави върху Местните инициативни групи, които на територията на област Кърджали са общо 5. По думите й в момента има отворени 15 процедури за кандидатстване по различни програми.  А една местна инициативна група за период от 5 години може да кандидатства по различни програми като общата сума, за която кандидатства не трябва да надхвърля 4 милиона лева, отбеляза Христова. По думите й Местните инициативни групи в Кърджалийско са пример за усвояването на средства по оперативните програми на Европейския съюз и са образец за прозрачност.Те дават чудесна възможност на местните жители да се научат как да разработват проекти,както и да ги подтикват към активност да кандидатстват по програмите на новия програмен период. Те са пример за партньорство между общини и граждани, заяви Дора Христова.

Тя коментира и актуалния въпрос, свързан с ОП „Иновации и конкуретноспособност”, а именно „Подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия.

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ, чиито общ размер е 146 687 250 лева, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта й е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за подобряване на производствения капацитет на кандидатите - намаляване на разходите, подобряване на предлаганите продукти. Всички планирани разходи трябва да бъдат реалистични и пряко обвързани с дейностите по проекта. Необходимо е също вложените средства да отговарят на условия за икономичност, ефикасност и ефективност, подчертаха експертите.

По тази процедура могат да кандидатстват търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, микро, малки и средни предприятия. Според условията, те трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата. Допустими по нея са разходи за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. Разрешава се и придобиване на специализиран софтуер, необходим за изпълнението на проекта, на стойност не повече от 200 000 лв. Продължителността на изпълнение на всеки един проект не може да бъде над 12 месеца. Друго важно изискване е дейността, за която кандидатстват, да е основна икономическа дейност на предприятието и да се осъществява в някои от изброените приоритетни сектори в условията за кандидатстване, обясниха експертите от Управляващия орган (УО). Новото е, че при подаване на проектното предложение няма да се изисква удостоверение за код на икономическадейност (КИД), той ще се проверява служебно.

Максималният процент на съфинансиране е от 35 до 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 100 хил. лв., а максималният до 1 000 000 лв. в зависимост от  категорията на предприятието. За микро предприятия се отпускат до 500 000 лева, за малки - до 750 000 лева, а за средни - до 1 000 000.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път с попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителни документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проекти по процедурата е 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Още снимки
 Прочитания: 1218 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign