Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” заработи в Община Кърджали

 13 Март 2019

 

           В Кърджали бе открито Общинско социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”. Новосъздаденото социално звено  работи вече трети месец и осигурява заетост на 32 лица. Изпълнението на проект СП „Обществена пералня и услуги в дома", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  стартира през месец юни 2018 г.

     „Проектът е насочен към създаване на ново социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” в Община Кърджали за осигуряване на заетост, подкрепа за социално включване на уязвими групи и професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Целевата група са  хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания, също така лица заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество”,  обясни  Нермин Мехмед, главен експерт в отдел ”Социални дейности, здравеопазване, спорт  и туризъм” в общинска администрация.

       В рамките на проекта се реализирани различни дейности като психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. Има назначени психолог и социален работник, които организират и провеждат срещи с лицата от целевата група по проекта. Извършен е ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, където е разположено Социалното предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” - гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. „Детелина” № 8 - Дневен център за деца с увреждания-западно крило.

      Социалното предприятие е създадено с решение на Общински съвет -Кърджали, приет е и Правилник за организацията и дейноста на СП ОПУД. То е специализирано звено на общината по смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост, за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Извършен и подбор на персонал на социалното предприятие и през месец декември 2018 г. е назначен  персонала на СП. По проекта е предвидено да се осигури заетост на персонала за срок от 12 месеца. Нермин Мехмед, главен експерт в отдел ”Социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм” в общинска администрация, уточни, че Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ предоставя следните услуги: обществена пералня, почасово почистване на дома и социалната услуга „Домашен помощник”.

            Обществена пералня

 • Приемане на пране;
 • Сортиране на пране;
 • Обработване, пране, сушене, химическо почистване на дрехи;
 • Дезинфекция на бельо;
 • Гладене, сгъване, опаковане и доставка на прането.

             Предоставяне на услуги в дома:

 • Социална услуга в общността „Домашен помощник”:
 • поддържане на личната хигиена и хигиена в жилището;  
 • помощ при ежедневния тоалет, обличане и събличане;
 • помощ при къпане;
 • приготвяне на храна и подпомагане при хранене;
 • доставка на готова храна;
 • сервиране и отсервиране;
 • оказване на битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост със средства на потребителя; 
 • заплащане на електрическа енергия, ВиК и телефонни разходи, данъци със средства на обслужваното лице;
 • оказване на помощ и съдействие при изготвяне на документи за Дирекция  „Социално подпомагане”, Общинска администрация, ТЕЛК и др.; 
 • съдействие при осигуряване на необходими помощни средства при лица с увреждания и медицински услуги; 
 • осигуряване на отоплителни материали със средства на потребителя;
 • осигуряване на пране и химическо чистене или ръчно пране със средства на потребителя;
 • съдействие за извършване на дребни технически ремонти;
 • съдействие при необходимост от извършване на социално-правна консултация; 
 • помощ в общуването и осъществяване на социални контакти.

Услуга „Домашен чистач” - почасово почистване на дома:

 • Текущо почистване – подреждане на обитаваните помещения, обиране на прах, изтупване на постелъчни завивки, измиване на посуда, измитане и измиване на пода и др.;
 • Основно почистване – измиване на прозорци и врати, пране на пердета, влажно почистване на подови настилки, изтупване и подреждане на книги, подреждане на гардероб и др.

     Социалното предприятие задоволява нуждите за пране на социални услуги, здравни заведения, детски градини, фирми и граждани и  предоставя услуги в дома. С промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали са определени цени на предоставяните услуги.

          Цените на услугите предлагани от Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” са:

 

                Услуги – обществена пералня:

    а) пране на спално бельо – 1,50 лв./кг;    

    б) пране на хавлии, халати - 1,50 лв./кг;

                  в) пране на олекотени завивки, одеала - 1,50 лв./кг;

                  г) пране на покривки, карета, салфетки, пердета, завеси и други - 1,50 лв./кг;

                  д) пране на калъфи за столове, калъфи на дивани и други - 1,50 лв./кг;

                  е) пране на дрехи – 1,50 лв./кг;

                  ж) пране на работно облекло - 1,50 лв./кг.;

                  з) гладене - 1,00 лв./кг;

  2. Услуга – „Домашен чистач” - почасово почистване на дома – 3,00   лв./час

      Заети  по проекта са 32 лица / управител, един социален работник, счетоводител, 4  перачи и гладачи (ръчно), 4 машинни оператори, пералня,  4 машинен оператор, гладене в пералня, двама  общи работници, 10 домашни помощници и 5 домашни  чистачи. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  391 163.63 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

    Управител на Социално предприятие „Обществена  пералня и  услуги в дома”е  Милена  Кайрякова,  тел. за контакти 0361 / 6-15 -53

 

 

 

 

 

 

          

Още снимки
 Прочитания: 1413 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign