Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №  3

 14 Март 2019

П О К А Н А

 3

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На 25.03.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                       

Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:         

 1. Участие  в  отложено  редовно  заседание  на  Общото  събрание на «Асоциация  по  ВиК-Кърджали»   на  обособена  територия,  обслужвана от «ВиК ООД»  гр. Кърджали  и определяне  на  мандат на представителя на община Кърджали, насрочено на 25 март 2019 г.
 2. Допълнение на Програмата за управление  и  разпореждане с имоти общинска собственост на Община Кърджали за 2019 г.
 3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
 4. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна  общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 5. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХV, кв.145 по ПУП на  кв. ”Възрожденци”, гр. Кърджали, отреден за обществено обслужваща дейност, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.112.403 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 1 221 кв.м и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, на собственик на законно изградената в него търговска сграда с отстъпено право на строеж с идентификатор 40909.112.403.1 по Кадастралната карта на гр. Кърджали – “БАЛКАНСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ”  ООД, гр. Кърджали и определяне на  пазарна цена на имота.
 6. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Салиха Ахмед, чрез продажба на 1/2 идеални части от общински  застроен УПИ І-76, кв.18 по ПУП на с.Долно Зелениково, община Кърджали, целият с площ 782 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 7.  Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.3 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, Община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.  
 8.  Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 35540.23.52 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Калоянци, Община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.
 9.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение №3, находящо се в сграда на бул.”Беломорски” №42А, гр. Кърджали.          
 10.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение,  находящо се в ж.к.”Възрожденци”, бл.2, ет.1, гр.Кърджали.
 11.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Лека обемна конструкция, находяща се в ж.к.”Възрожденци”, срещу магазин „Зорница”, гр.Кърджали.
 12.   Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в кв.”Студен кладенец”, бл.”Славей-3”, ет.1, гр.Кърджали.
 13.   Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение,  находящо се на І-ви етаж в сградата на Здравна служба в кв. Гледка, гр. Кърджали.
 14.   Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения,  находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали,  за осъществяване на дентална медицинска дейност.
 15.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение,  находящо се на І-ви етаж в сградата на Здравна служба в с. Костино, Община Кърджали.
 16.   Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Кабинет по дентална медицина, находящ се в сградата на Здравна служба с. Широко поле, Община Кърджали.  
 17.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.19 и кв.21 по плана на с.Зелениково, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с параграф 8, ал.2, т.2 и т.3, и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 18.   Приемане на Отчет на Местната комисия за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 г.
 19.  Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2018 г. и приемане на  Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2019 г.
 20. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

                           

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                    К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………../П/.……….....

                                                                                         /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 854 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign