Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът: Статутът на терена за новата спортна зала ще се определи след приключване на процедурата по изработване на нов ПУП

 25 Март 2019

Направено от ГЕРБ предложение за промяна на статута на имота от публична в частна общинска собственост, където ще бъде разположена многофункционалната спортна зала в Кърджали, не влезе в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Причината за това е, че все още не е извървяна процедурата, която изисква закона.  

Освен смяната на статута, от ГЕРБ отправиха искане теренът да бъде прехвърлен безвъзмездно на Министерството на спорта, което ще строи залата. Става дума за обособен поземлен имот с площ от 7 310 кв.м. в района на комплекс „Арпезос“, отреден за спорт.

За предложението на ГЕРБ, направено от Огнян Иванов, гласуваха 17 общински съветници, а 22 се въздържаха.

Във връзка с процедурата за изработване на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с цел обособяване на парцел за изграждане на спортна зала, кметът инж. Хасан Азис уведоми общинските съветници, че към момента процедурата е стартирала.  В процеса на изработване на преписката е установено, че съгласно чл.63, ал..4 от ЗУТ подробните устройствени планове задължително се придружават от справка за наличната растителност и геодезическо заснемане, ако има такава. С оглед на това на място е констатирано, че в този терен  има налична растителност и е възложено извършване на подробно геодезическо заснемане. Поради тази причина преписката за изменение на ПУП-ПРЗ не е приключила и не е издадена окончателна заповед за одобряване. След влизане на сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ на  УПИ VI-8,кв.91 по ПУП на гр. Кърджали,  комплекс „Арпезос“ и обособяване на ново УПИ IX-8, кв.91 по  ПУП на Кърджали отреден за спортен комплекс и отразяване на проекта за изменение и допълнение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали в Служба по Геодезия, картография и кадастър Кърджали с решение на Общинският съвет трябва да бъде променен статута на новообразувания съставляващ  поземлен имот с площ от 7 310 кв. метра образуван от  друг поземлен имот с друг номер с начин на трайно ползване за други видове спорт по кадастралната карта на Кърджали от публична общинска собственост в частна общинска собственост. След промяна на статута на поземления имот от публична общинска в частна общинска собственост и съставяне на  акт за общинска частна собственост Общински съвет Кърджали трябва да вземе решение за разпореждане с имота.

Ако Общинския съвет приеме предложението за промяна на статута преди да бъде извървяна процедурата, то тя ще бъде незаконна, подчерта кметът.

В репликата  си Огнян Иванов обвини градоначалника, че умишлено се е забавила процедурата като крайната цел е да не се случи реализирането на проекта за новата спортна зала.

В отговор на това обвинение кметът заяви, че обвинението е неоснователно, а въпросът е важен, защото се прави опит да се подведе обществеността на Кърджали, че общината нарочно бави процеса. „Общинска администрация и аз като кмет сме представили на областния управител 6 варианта за разположението на спортната зала. Правили сме обществени обсъждания и сме ангажирали проектанти с единствената цел тази инвестиция да се случи и то на най-правилното място. Не разбирам как така нито един от съветниците на ГЕРБ  не се е заинтересовал докъде и стигнала процедурата по отношение на изменение на ПУП.  Затова когато говорим за законност, когато говорим за инвестиция, аз съм казал следното: кметът  на общината ще направи всичко възможно, независимо чие е предложението, в общината да се реализира всяка инвестиция, дори да става въпрос за един лев. Но колеги, не подвеждайте обществеността на Кърджали  по отношение на това, че това  предложение видите ли не се предлага от общинска администрация с цел забавяне на процеса. Ако искахме това,  защо сме направили шест предложения пред областния управител.Излиза че ние имаме повече действия направени от вас, за да се случи тази инвестиция“, коментира кметът инж. Хасан Азис. Той допълни, че през тази седмица ще поиска среща със спортния министър , за да го запознае с действията на община Кърджали във връзка с промяната статута на имота, където ще бъде бъдещата спортна зала на Кърджали.


 Прочитания: 734 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign