Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА № 4

 11 Април 2019

 

П О К А Н А

 4

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

 

На  22.04.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                                        

Проект!

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

                       

 1.   Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018г.
 2. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 3.  Даване на съгласие за продажба на застроен  УПИ VI-410, кв.107 по ПУП на  кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.94 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. „Брацигово” № 6, с площ 655 кв.м, на собственика на законно построените в него сгради  с отстъпено право на строеж с идентификатори 40909.119.94.1, 40909.119.94.2, 40909.119.94.4 по Кадастралната карта на гр. Кърджали –  Исмаил Исмаил и определяне на  пазарна цена на имота.
 4.  Даване на съгласие за продажба на Застроен УПИ ХI-91, кв.54 по ЗРП на ЦГЧ  на гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.108.91 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. ”Осогово” № 4, с площ 507 кв.м и начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/, на собственика на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна сграда с идентификатор 40909.108.91.1  по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Митко Масалджиев и определяне на  пазарна цена на имота.
 5.  Даване на съгласие за продажба на Застроен УПИ ХI-3, кв.107 по ЗРП  на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, отреден за комплексно жилищно строителство с магазини, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.274 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 545 кв.м и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, на собственичката на законно изградените в него с отстъпено право на строеж едноетажни сгради с идентификатори: 40909.119.274.1 и 40909.119.274.2 по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Елена Гуглева и определяне на  пазарна цена на имота.
 6. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХIХ, кв.33 по ПУП на  с. Широко поле, община Кърджали, с площ 540 кв.м, отреден за жилищно строителство на собствениците на законно построената в имота сграда – Бекир  Халим и Хюрю  Халим и определяне на  пазарна цена на имота.
 7.  Даване на съгласие за продажба на Застроен УПИ VII-26, кв.18 по ПУП на с.Опълченско, община Кърджали, с площ 665 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственичката  на законно построената в него масивна едноетажна жилищна сграда /с мазе/ с отстъпено право на строеж Гюлкибар Юсеин и определяне на  пазарна цена на имота.
 8.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Гаражна клетка №2, находяща се в с.Костино, Община Кърджали. 
 9.   Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в сградата на кметство с.Опълченско, Община Кърджали.  
 10.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение,  находящо се в сградата на кметство с.Повет, Община Кърджали.   
 11.   Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Съюз на глухите в България”, върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се на партерен етаж в бл.”Младост” 2, бул.”Беломорски” №54, гр.Кърджали.
 12.  Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Комисия за защита от дискриминация - гр.София, върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект със застроена площ 106,76 кв.м., находящ се на ул.”Клокотница”, бл.”Център”№39, ет.1, гр.Кърджали. 
 13.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
 14.  Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Довеждащ водопровод от ПСПВ Енчец до напорен резервоар 13000м3 и до Напорен резервоар 5000м3” към под обект: Реконструкция на Главните водопроводи на ВС ”Боровица” от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и  НР 5000м3, Община Кърджали”.
 15.   Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Отливен канал от ДПР №21 в кв. Гледка” към подобект: ” Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв.”Гледка” и кв.”Горна Гледка” агломерация Кърджали”.
 16.  Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Отливен канал след дъждопреливни шахти №25 и №26 кв.”Горна Гледка” към подобект: Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв.”Гледка” и кв.”Горна Гледка” агломерация Кърджали”.
 17.  Предложение за одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на Канализационни колектори в кв.”Горна Гледка” землище Кърджали към подобект: Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в кв.”Гледка” и кв.”Горна Гледка” агломерация Кърджали”.
 18.  Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ”Канализация на с.Резбарци и ул.”Осми март ” към подобект:  Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в с.Резбарци агломерация Кърджали”.
 19.  Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Укрепващо съоръжение / подпорна стена / на входна шахта на дюкер под река Арда ” към подобект: Изграждане на нова шахта и укрепващо съоръжение на дюкер пад р.Арда”.
 20.    Предложение за одобряване изменение на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на урегулирани поземлени имоти  УПИ VІІ, кв.21 и УПИ І, кв.23 по плана на с.Петлино, Община Кърджали.
 21.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.22 и кв.23 по плана на с.Петлино, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с параграф 8, ал.2, т.2 и т.3, и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 22.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 15216.14.13 и 55840.16.87 за обект: “Нова кабелна линия 20kV от кабелни муфи на изв.Теклас до нов БКТП в имот с идентификатор 40909.22.63”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 23.  Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ II- 530, кв.256 по плана на парк ,,Арпезос-Север“, гр. Кърджали.
 24.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен планплан за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за имот с идентификатор 40909.125.16 отреден за обществено обслужване в кв.26 по плана на комплекс „Техникуми”, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ.
 25.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменение на УПИ I-6456 отреден за обществено обслужване в кв.145а по плана на ж.к.„Възрожденци”, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 26.  Поправка на явна техническа грешка в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Кърджали.    
 27.  Предложение за сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Кърджали и Община Сен-Жос-тен-Ноод, Брюксел,   Кралство Белгия.
 28. Приемане на актуализирана Програма за управление на отпадъците на   територията на община Кърджали за периода 2018-2020 г.        
 29.   Приемане  на  доклади  за  осъществените дейности на читалищата за 2018 г. 
 30.  Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги през 2018 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г., към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016-2020 г.
 31.  Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.
 32.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 33.  ПИТАНИЯ.

 

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                 К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………...……….....

                                                                                               /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1439 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign